Polecamy

 

 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • RS
 • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

BIURO OPOLSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Z SIEDZIBĄ W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KOORDYNATORA PROJEKTU

„Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dla rozwoju pogranicza polsko-czeskiego – Wspólne Dziedzictwo”

 

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 1. obywatelstwo polskie,
 2. niekaralność sądowa prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. minimum 3-letnie doświadczenie w pracy polegającej na przygotowywaniu, realizowaniu, rozliczaniu lub kontrolowaniu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 5. znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w pisowni
  i w mowie,
 6. prawo jazdy kat. B.

 

 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 1. znajomość atrakcji turystycznych województwa opolskiego,
 2. znajomość obszarów działalności Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
 3. dobra znajomość zasad pozyskiwania, zarządzania i rozliczania środków unijnych
  i krajowych,
 4. dobra znajomość podręcznika Wnioskodawcy i Beneficjenta dofinansowania programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska (aktualna wersja).
 5. dobra znajomość i obsługa pakietu biurowego Microsoft Office: Word, Excel, Power Point oraz programów graficznych,
 6. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z JST, instytucjami, firmami, organizacjami pozarządowymi, itp.,
 7. inicjatywa, kreatywność, zaangażowanie,
 8. zdyscyplinowanie i odpowiedzialność,
 9. doświadczenie w pracy w zakresie turystyki i promocji turystycznej będzie dodatkowym atutem,
 10. znajomość języka czeskiego  na poziomie komunikatywnym w pisowni i w mowie będzie dodatkowym atutem.

 

 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
  1. organizacja, planowanie i realizacja wszystkich działań w projekcie zgodnie
   z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu, wnioskiem o dofinansowanie, dokumentami programowymi, Wytycznymi programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  2. koordynowanie projektu (podejmowanie kluczowych dla realizacji projektu decyzji, rozwiązywanie sytuacji problemowych, a także weryfikacja zgodności projektu
   z przyjętymi celami i utrzymanie założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych – zarządzanie strategiczne),
  3. bieżące monitorowanie i nadzorowanie realizacji projektu oraz jego postępu rzeczowego i finansowego,
  4. przygotowywanie planów wydatków i zamówień publicznych oraz nadzór nad ich realizacją,
  5. przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie postępowań w zakresie zlecania, wyboru i zakupu usług zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, w porozumieniu z obsługą prawną i finansową projektu,
  6. kontakt z wykonawcami zadań i usług oraz nadzór nad prawidłowością realizacji umów,
  7. merytoryczna weryfikacja dokumentów projektowych i koordynacja korespondencji związanej z projektem,
  8. monitorowanie dokumentów w zakresie: kosztów, wydatków ponoszonych
   w projekcie i  ich kwalifikowalności, osiągania wskaźników produktu i rezultatu, zgodnie z budżetem i harmonogramem projektu, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, podejmowanie niezbędnych działań mających na celu osiągnięcie wskaźników rezultatu projektu,
  9. bieżąca kontrola kwalifikowalności wydatków oraz jakości realizowanych zadań pod kątem osiągania założonych wskaźników,
  10. ocena i odpowiedzialność za osiągnięcie rezultatów i celów projektu,
  11. prowadzenie rozliczeń częściowych projektu, końcowego rozliczenia finansowego
   i rzeczowego oraz sprawozdawczości projektu,
  12. przygotowywanie wspólnie z księgowym projektu wniosków o płatność, sporządzanie Załączników do wniosków płatniczych w wersji papierowej
   i elektronicznej oraz raportu końcowego oraz nadzór nad ich prawidłowym
   i terminowym składaniem w systemie MS2014+,
  13. kontrola wydatkowania środków, przygotowywanie i uzgadnianie z zamawiającym zmian w budżecie projektu i harmonogramie płatności.
  14. przygotowanie procedur realizacji projektu oraz opracowanie wzorów dokumentacji związanej z realizacją projektu,
  15. prowadzenie wszelkiej wymaganej dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz nadzorowanie kompletowania dokumentów projektu, oznaczanie dokumentów logotypami zgodnie z wytycznymi programu INTERREG V-A Polska – Republika Czeska,
  16. wprowadzanie danych do systemu MS2014+ w zakresie zleconych zadań,
  17. prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów związanych
   z realizacją projektu,
  18. poddanie się kontroli oraz obecność podczas kontroli wewnętrznej i zewnętrznej  projektu, w trakcie jego realizacji oraz po zakończeniu,
  19. promowanie projektu i upowszechnianie osiągniętych rezultatów poprzez prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi, umową o dofinansowanie i wnioskiem, ewaluacja
   i monitoring projektu,
  20. znajomość i przestrzeganie procedur dotyczących ochrony danych osobowych oraz zachowanie w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych podczas realizacji projektu, a w szczególności mogących stanowić tajemnicę służbową i handlową,
  21. inne polecenia służbowe zlecone przez Dyrektora Biura Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. list motywacyjny oraz CV kandydata zawierający co najmniej informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy  tj. imię (imiona)  i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. w przypadku podania innych danych, ponad te wymienione w pkt. 1, należy przedkładany życiorys (CV) opatrzyć klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie na podstawie przepisów prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)” i własnoręcznym podpisem,
 3. do wglądu : dowód osobisty w celu potwierdzenia danych określonych w art. 221 § 1 kp oraz prawo jazdy w celu potwierdzenia uprawnień do kierowania pojazdami kat. B,
 4. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 6. kserokopie świadectw pracy i/lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy, wraz z potwierdzeniem wykonywania zadań w zakresie turystyki, promocji i/lub w pozyskiwaniu i realizowaniu projektów ze środków Unii Europejskiej (np. kopia zakresu czynności, obowiązków itp.),
 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. językowych).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 28.06.2019 roku do godz. 12.00 pod adresem: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Opolu ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

 

„Nabór na wolne stanowisko pracy

Koordynatora projektu „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dla rozwoju pogranicza polsko-czeskiego – Wspólne Dziedzictwo”

 

Aplikacje, które wpłyną do Biura Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Brana pod uwagę jest data wpływu do Biura OROT, a nie data nadania.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 509 118 737 lub 77 44 12 521.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze na stronie internetowej Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej www.orot.pl

 

Przewidywana forma zatrudnienia i termin:

 1. Umowa na czas określony do 30.06.2020 r.
 2. Termin zatrudnienia: 1.08.2019 r.
 3. Wymiar: pełny etat.

 

Załączniki:

PDFOgłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora projektu podpis.pdf (2,43MB)

PDFOgłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora projektu.pdf (338,71KB)

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe