Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

NAJLEPSZA PAMIĄTKA OPOLSZCZYZNY - KONKURS

 

DOCformularz zgłoszeniowy.doc (305,50KB)

 

"Opolska pamiątka - 2008"

Organizator:


Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole

tel. (0-77) 441 25 21

przy współpracy

z

Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel. (0-77) 442 93 20

I. Cele konkursu "Opolska pamiątka - 2008".

Konkurs ma na celu wyłonienie i popularyzację najciekawszych pamiątek, symbolizujących województwo opolskie. Ponadto intencją organizatorów jest zachęcenie mieszkańców województwa do zaprezentowania naszego Regionu, poprzez wykonanie prac rękodzielniczych i innych, podkreślających naszą lokalną specyfikę, oryginalną tradycję oraz walory turystyczne i ekologiczne. „Opolska pamiątka-2008" powinna zawierać motyw jednego z opolskich zabytków, bądź przedstawiać jeden z przedmiotów lub motywów kojarzących się z naszym regionem.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy województwa opolskiego.

 

II. Założenia:

1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie projekty będące oryginalnymi pracami
Uczestników konkursu.
2.
Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim może wziąć każdy. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie.
3.
Jeden uczestnik konkursu może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.
4.
Zgłoszony do konkursu projekt powinien zawierać logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz barwę Województwa Opolskiego; opis projektu mówiący o jej związku z regionem, miejscem pochodzenia, bądź historią.
5.
Uczestnik konkursu oświadcza, że projekt nie narusza praw autorskich osób
trzecich, a w przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Organizatorowi
konkursu z tytułu naruszenia jej praw autorskich do projektu lub jego części,
w tym prawa własności, autorskich praw osobistych i majątkowych lub z tytułu
naruszenia dóbr osobistych, Uczestnik konkursu przejmuje odpowiedzialność
wobec osoby trzeciej.
6.
Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do artykułu i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania materiałów do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w formie książkowej.
b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r)., w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;
d) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania - Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami.

7. Uczestnik oświadcza, iż projekt nie był nigdzie wcześniej wykorzystywany.
8.  Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania koniecznych zmian
w nagrodzonym projekcie. Jeżeli autor nie jest w stanie wykonać proponowanych
zmian, to Organizator może wykonać je samodzielnie lub zlecić innym podmiotom.
9. Technika i forma realizacji jest dowolna.

10. Projekty wraz z kartą, i dopiskiem „Opolska pamiątka-2008” na kopercie, należy przesłać lub dostarczyć na adres:

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna 
                            ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole,                        
w dniach od 01.08.2008 r. do 14.11.2008 r.

 

11.Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie źle zabezpieczonych prac.
12. Podpisana karta zgłoszenia jest dowodem na zapoznanie się z regulaminem konkursu i z jego zaakceptowaniem.
13. Prace bez karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.

III. Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Prace oceniać będzie powołane przez Organizatorów jury konkursowe, ze szczególnym uwzględnieniem:

a). kreatywności i oryginalności pracy konkursowej;
b). stopnia, w jakim praca konkursowa oddaje specyfikę i charakter regionu opolskiego;
c). stopnia w jakim projekt ukazuje Województwo Opolskie jako całość;
d). wartości artystycznej pracy konkursowej.

2. Laureatom konkursu wręczone zostaną nagrody pieniężne:

 

I miejsce – 750,00 zł           

II miejsce – 450,00 zł

III miejsce – 300,00 zł

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród, w przypadku jeśli do konkursu zostaną zgłoszone prace o niskim poziomie jakościowym.
4. Regulamin i karty zgłoszeń można odbierać w siedzibie Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ul. Żeromskiego 3 oraz na stronie internetowej www.orot.pl.
5. Szczegółowych informacji udziela Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna tel. (0-77) 441 25 21, .

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!
OPOLSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe