Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

SKARBY OPOLSZCZYZNY - KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

      foto013.gif                                                                      DOCFormularz Zgłoszeniowy (305,50KB)

 

 

 

 

 „TURYSTYCZNE SKARBY OPOLSZCZYZNY"

Regulamin konkursu fotograficznego

TURYSTYCZNE SKARBY OPOLSZCZYZNY – 2008


Organizator:


Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole

tel. (0-77) 441 25 21

przy wspólpracy

z

Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel. (0-77) 442 93 20

 

I. Cele konkursu fotograficznego „TURYSTYCZNE SKARBY OPOLSZCZYZNY - 2008”

1. Odkrywanie nowych miejsc i nieznanych zabytków kultury i przyrody.
2. Dokumentacyjna i artystyczna, wszechstronna prezentacja województwa.
3. Popularyzacja wydarzeń i zmian kulturowych zachodzących na Opolszczyźnie, ich propagowanie w wydawnictwach i materiałach promocyjno-reklamowych realizowanych przez Organizatorów.
4. Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji fotograficznej regionu.

II. Założenia:

1. Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim może wziąć każdy. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie.
2. Uczestnik może zgłosić na konkurs dowolną ilość fotografii.
3. Zalecany przez Organizatorów format fotografii 24 x 30 cm, minimalny format zdjęć 15 x 21 cm, forma zapisu: ipg min. 2,5 MB lub tif.
4. Zgłoszone na konkurs fotografie muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą następujące informacje: tytuł, miejsce wykonania fotografii, oraz autora.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych
z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych.
6. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia,
oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w formie książkowej.
b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r)., w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;
d) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania - Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami.
7. Fotografie nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatorów, którzy mają prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.
8. Fotografie wraz z kartą zgłoszenia w zamkniętej kopercie należy przesłać lub dostarczyć na adres:

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole,

w dniach od 01.08.2008 r. do 14.11.2008 r.

9. Podpisana karta zgłoszenia jest dowodem na zapoznanie się z regulaminem konkursu i                   z jego zaakceptowaniem.
10. Fotografie bez metryczki i karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.

III. Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatorów jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową.
2. Laureatom konkursu wręczone zostaną następujące nagrody:

I miejsce – 600,00 zł

II miejsce – 400,00 zł

III miejsce – 250,00 zł

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród, w przypadku jeśli do konkursu zostaną zgłoszone fotografie o niskim poziomie jakościowym i/lub technicznym.

4. Regulamin i karty zgłoszeń można odbierać w siedzibie Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ul. Żeromskiego 3 oraz na stronie internetowej www.orot.pl.
5. Szczegółowych informacji udziela Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna,                         tel. (0-77) 441 25 21, info@orot.pl.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!
OPOLSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

 

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe