Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie „Modułu Planera Visitopolskie.pl” w regionalnym portalu informacji turystycznej Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Opolu - www.visitopolskie.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – 24 czerwca 2003 r. pod numerem KRS 0000165252, z siedzibą w Opolu, 45-053 Opole, ul. Żeromskiego 3 w związku z realizacją projektu pn. „Opolskie kwitnące muzycznie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”, składa zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie „Modułu Planera Visitopolskie.pl” w regionalnym portalu informacji turystycznej Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Opolu - www.visitopolskie.pl - wartość zamówienia nie przekracza równowartości 14 000 EURO.

 
1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie „Modułu Planera Visitopolskie.pl” w regionalnym portalu informacji turystycznej Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Opolu - www.visitopolskie.pl, w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Opolskie kwitnące muzycznie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013,
a w szczególności:

1.      Obowiązkiem Wykonawcy będzie zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie „Modułu Planer Visitopolskie.pl” kreatora planowania wizyty/wypoczynku w regionie opolskim.

2.      Przez Portal należy rozumieć regionalny portal informacji turystycznej Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Opolu – www.visitopolskie.pl.

3.  „Moduł Planer Visitopolskie.pl” będzie zintegrowany z nową wersją portalu www.visitopolskie.pl i będzie posiadał następujące mechanizmy:

 

 

a)     wybór miejscowości, od której rozpoczyna się zwiedzanie regionu opolskiego – wybór miejscowości z mapki lub wybór z listy z podpowiedzią nazwy miejscowości,

 

 

 

b)    wybór sposobu przemieszczania się: samochód/motocykl, rower, pieszo,

 

 

 

c)     wybór czasu zwiedzania z określeniem daty i godziny przyjazdu i wyjazdu,

 

 

 

d)    jeśli użytkownik wybiera pobyt wielodniowy ze stałym miejscem noclegu to dodatkowo wybiera odległość zwiedzania od miejsca pobytu,

 

 

 

e)   jeśli użytkownik wybiera pobyt jednodniowy to wybiera z mapki lub listy miejscowość docelową swojej wycieczki,

 

 

 

f)     wybór rodzaju interesujących atrakcji spośród listy proponowanych i promowanych np. perełki województwa opolskiego, trasy rowerowe, zwiedzanie Opola, szlaki turystyczne, atrakcje kategoryzowane - np. tylko muzea,

 

 

 

g)   Spośród listy wygenerowanych przez system obiektów zgodnych z zainteresowaniami użytkownik wybiera te które go interesują lub usuwa te które nie uznaje za atrakcyjne. Obiekty są wybierane przez system w taki sposób, aby znajdowały się wzdłuż ścieżki przejazdu. Jeśli wybrano pobyt ze stałym miejscem pobytu system generuje kilka wycieczek dla poszczególnych dni pobytu,

 

 

 

h)    Planer musi przechowywać dodatkowe informacje o obiektach – czas potrzebny do zwiedzania oraz dostępność obiektów do zwiedzania w ciągu roku i w zdefiniowanych dniach i godzinach,

 

 

 

i)   Planer ma umożliwić wydrukowania planu wycieczki oraz wysłanie go w postaci elektronicznej na wskazany adres e-mail,

 

 

j)  Planer ma umożliwiać polecanie planera poprzez e-mail lub portale społecznościowe,

 

 

k) Planer ma umożliwiać elektroniczną rezerwację noclegu w wybranych miejscowościach regionu,

 

 

 

l)  Planer ma umożliwiać wyszukiwanie i lokalizowanie ulic,

 

 

 

m)  Planer ma umożliwiać wyznaczanie trasy dojazdu do wybranego obiektu,

 

 

 

n) Planer ma umożliwiać wyszukiwanie obiektów w pobliżu wybranego obiektu według odległości np. 1, 2, 3, 5, 10, 20 km,

 

 

 

o) Opracowanie na bazie GoogleMaps (mapa, zdjęcie satelitarne, teren, widok z poziomu ulicy).

 

4. Po aktualizacji Portal ma być zgodny z rekomendacjami wypracowanymi przez W3C i opisanymi na stronie

 

 

 

w dokumencie WCAG 2.0. Portal będzie spełniał wymagania WCAG 2.0 na poziomie podstawowym.

 

 

 

5. Portal powinien poprawnie funkcjonować na następujących przeglądarkach internetowych (w wersjach co najmniej): Firefox 3.6.x, Internet Explorer 8, Opera 10.6, Chrome 8.0.

 

 

 

6. „Moduł Planer Visitopolskie.pl” i usługa wykonana lub użyte w trakcie tworzenia aplikacje spełniać będą wszystkie obowiązujące wymogi zawarte w prawie polskim oraz odpowiednich dyrektywach UE. Kodowanie znaków: UTF-8. Format strony www zgodny z HTML 4.01 lub XHTM 1.0.

 

 

 

  1. Warunki współpracy

 

 

 

 

1.  Planer powinien być umieszczony na serwerach Wykonawcy i dostępny w sieci Internet 24/7 do dnia 31 marca 2020r. 

 

 

 

 

 

2.  Wykonawca dostarczy niezbędne licencje do prawidłowego funkcjonowania modułu jeśli takie są wymagane.

 

 

 

 

 

3. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby świadczone usługi były najwyższej jakości i bez zakłóceń oraz będzie podejmować działania zabezpieczające portal przed dostępem osób niepowołanych.

 

 

 

 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zmian i uzupełnień „Modułu Planer Visitopolskie.pl” Systemu generującego Portal Zamawiającego, mających na celu rozwój Portalu Internetowego Zamawiającego oraz dostosowywanie Portalu Internetowego do potrzeb Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w ramach obowiązujących przepisów prawa w terminach wzajemnie uzgodnionych.

 

 

 

 

 

5. „Moduł Planer Visitopolskie.pl” powinien być w całości oparty na bazie danych - wszystkie treści zawarte w module zapisane będą w bazie danych.

 

 

 

 

 

6. Po opublikowaniu „Modułu Planer Visitopolskie.pl” Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania go na portalu Visitopolskie.pl w sieci Internet 24/7 do dnia 31 marca 2020 r.

 

 

 

 

 

7.  Wykonawca zobowiązany jest nadto do:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  przekazania dokumentacji technicznej „Modułu Planer Visitopolskie.pl” ,

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  przeprowadzenia z udziałem Zamawiającego testów „Modułu Planer Visitopolskie.pl”,

 

 

 

 

 

 

 

c) przeprowadzania konsultacji w zakresie wprowadzania, edytowania i zarządzania treściami „Modułu Planer Visitopolskie.pl” oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i wykorzystania funkcjonalności „Modułu Planer Visitopolskie.pl” w uzgodnieniu z Zamawiającym,

 

 

 

 

d) świadczenia usługi Asysty technicznej przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru,

 

 

 

 

e) świadczenia usługi Help Desk przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru. Usługa Help Desk będzie realizowana na każde wezwanie Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego nie później niż do końca następnego dnia roboczego licząc od skutecznego poinformowania Wykonawcy. Wykonawca wskaże adres email do doręczeń.

 

 

 

 

8. Nadania „Modułowi Planer Visitopolskie.pl” profesjonalnego i nowoczesnego wyglądu, zgodnego z obecnymi standardami i trendami.

 

 

 

 

9. „Moduł Planer Visitopolskie.pl” będzie posiadał szatę graficzną, która zostanie wdrożona zgodnie ze standardami konsorcjum W3C, co zapewni jej poprawne działanie na wszystkich platformach, w tym platformach mobilnych.

 

10. Szata graficzna „Modułu Planer Visitopolskie.pl” zostanie wdrożona w sposób, który wykorzysta możliwości nowoczesnych przeglądarek w celu zwiększenia User Expirience, jednocześnie zachowując kompatybilność ze starszymi przeglądarkami. Ranking przeglądarek w polskiej sieci: http://www.ranking.pl/pl/rankings/web-browsers.html
 

11. Wykonawca powinien przedstawić przynajmniej 2 propozycje grafiki do „Modułu Planer Visitopolskie.pl” do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

  1. Wykaz doświadczenia Oferenta:

 

 

 

 

a)  Oferent należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze polegającej na opracowaniu i wdrożeniu Planera, który ma umożliwiać: wyszukiwanie i lokalizowanie ulic, wyznaczać trasy dojazdu do wybranego obiektu, umożliwiać wyszukiwanie obiektów w pobliżu wybranego obiektu według odległości np. 1, 2, 3, 5, 10, 20 km zintegrowanego z GoogleMaps o wartości nie mniejszej niż 12.000,00 zł brutto każda.

b)  dysponują, co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie informatyczne oraz co najmniej 5 lat doświadczenia w obsłudze portali i stron internetowych.

4. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena

5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

 

a)      5 dni od daty podpisania umowy

  1. Oferta powinna zawierać:

 

 

a)      Cenę łączną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,

b)      Projekt graficzny „Modułu Planer Visitopolskie.pl”.

c)      Udokumentowane doświadczenie oferenta zgodnie z punktem 3.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7. Termin składania ofert: do 22.10.2013 r. (włącznie) do godz. 16.00 - decyduje data i godzina dostarczenia do biura. Ofertę można dostarczyć osobiście do siedziby Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 45-053 Opole, ul. Żeromskiego 3 lub na adres e-mail: u.kiraga@ocit.pl lub fax’em na nr.: +48 77 44 12 521. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

8. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Koordynator Portalu Internetowego:

Imię i nazwisko:   Urszula Kiraga-Dutkiewicz

Stanowisko:       Koordynator Portalu Internetowego

Tel.                    77 441 25 22
Faks                  77 441 25 22

Adres e-mail:      u.kiraga@ocit.pl

Uwagi     od poniedziałku do piątku

             w godzinach od 8:00 do 16:00

9. Rozpatrzenie ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 23.10.2013 r., o godzinie 9:00. W tym samym dniu oferenci zostaną poinformowani (w formie elektronicznej lub listownej - na adres e-mail podany w ofercie lub faksem na nr podany w ofercie) o podjętej decyzji.

Przesłane przez Państwa oferty traktowane będą jako wiążące przez 30 dni od daty rozpatrzenia ofert.

10. Informacja w sprawie umowy cywilno-prawnej

Z wykonawcą, który zostanie wyłoniony, będzie zawarta stosowna umowa.

 

PDFZapytanie planer.pdf (1,77MB)

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe