Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Zapytanie ofertowe na przetłumaczenie części zawartości strony www.visitopolskie.pl na język czeski

 

Opole, dnia 14.10.2013 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – 24 czerwca 2003 r. pod numerem KRS 0000165252, z siedzibą w Opolu, 45-053 Opole, ul. Żeromskiego 3 w związku z realizacją projektu pn.  „Opolskie kwitnące muzycznie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy
w Twoją przyszłość”,
składa zapytanie ofertowe na przetłumaczenie części zawartości strony
www.visitopolskie.pl na język czeski - wartość zamówienia nie przekracza równowartości 14 000 EURO.

 

 

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tłumaczenia części zawartości strony www.visitopolskie.pl na język czeski, w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Opolskie kwitnące muzycznie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013,
a w szczególności:

1.      wykonanie w terminie do dnia 27 listopada 2013 r. tłumaczenia z języka polskiego na język czeski części zawartości strony www.visitopolskie.pl, przesłanej drogą elektroniczną przez Zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez strony,

2.      objętość tekstu do tłumaczenia będzie wynosiła minimum 30 normostron (1800 znaków ze spacjami) z zastrzeżeniem, że może wynosić więcej,

 

3.      minimalna liczba stron, tj. 30 normostron powinna być przetłumaczona w terminie
do dnia 5 listopada 2013 r
., natomiast w przypadku dodatkowych stron terminy tłumaczenia będą ustalane bezpośrednio z Wykonawcą, jednakże termin ich wykonania nie może być dłuższy niż do dnia 27 listopada 2013 r.

 

Termin realizacji: 27 listopada 2013 r.

 

 

2. Wymagania dotyczące doświadczenia i kompetencji (warunki konieczne):

 

- doświadczenie w wykonywaniu podobnych tłumaczeń z dziedzin: geografia, historia, kultura, sport, turystyka oraz administracja,

- native speaker z min. 5 letnim udokumentownym doświadczeniem w tłumaczeniach
na j.polski

lub

- uprawnienia tłumacza przysięgłego języka czeskiego,

lub

- uprawnienia tłumacza z kierunkowym wykształceniem wyższym (filologia czeska) oraz
z min. 5 letnim udokumentownym doświadczeniem tłumacza,

 

Zleceniobiorca nie może zlecać wykonania zadania innym podwykonawcom aniżeli osobom, których dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje i uprawnienia przedłożył w swojej ofercie.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 

3. Wymagane dokumenty

·         Oferta cenowa - oferta musi zawierać całkowity koszt brutto za 1 normostronę
(1800 znaków ze spacjami). Cena ta jest ceną ryczałtową i nie może ulec zmianie przez cały okres wykonywania umowy.

·         W przypadku tłumacza przysięgłego – zaświadczenie Ministra Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej

·         W przypadku czeskiego „native speakera” lub tłumacza z kierunkowym wykształceniem wyższym (filologia czeska) - CV wraz z udokumentowaniem wykonywania tłumaczeń w dziedzinie m.in.: geografii, historii, kultury, sportu, turystyki oraz administracji przez okres minimum 5 lat, np. poprzez potwierdzenie/opinie minimum 3 biur tłumaczeń, zleceniodawców z podaniem ilości przetłumaczonych stron oraz ceftyfikat potwierdzający znajomość języka.

 

 

 

4. Termin składania ofert: do 17.10.2013 r. (włącznie) do godz. 16.00 -

decyduje data i godzina dostarczenia do biura. Ofertę cenową można dostarczyć osobiście do siedziby Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 45-053 Opole, ul. Żeromskiego 3 lub na adres e-mail: u.kiraga@ocit.pl lub fax’em na nr.: +48 77 44 12 521. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 

 

 

 

6. Rozpatrzenie ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 18.10.2013 r., o godzinie 9:00. W tym samym dniu oferenci zostaną poinformowani (w formie elektroniecznej lub listownej  - na adres podany w ofercie lub faksem na nr podany w ofercie) o podjętej decyzji.

Przesłane przez Państwa oferty traktowane będą jako wiążące przez 30 dni od daty rozpatrzenia ofert.

 

5. Informacja w sprawie umowy cywilno-prawnej

Z wykonawcą, który zostanie wyłoniony, będzie zawarta stosowna umowa.

 

PDFzapytanie czeski.pdf (987,36KB)

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe