Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Zapytanie ofertowe na usługę przetłumaczenia części zawartości strony www.visitopolskie.pl na język rosyjski i francuski

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców – 24 czerwca 2003 r. pod numerem 0000165252, 45-053 Opole, ul. Żeromskiego 3 w związku z realizacja projektu pn.  „Opolskie kwitnące muzycznie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”, składa zapytanie ofertowe na usługę przetłumaczenia części zawartości strony www.visitopolskie.pl na język rosyjski i francuski - wartość zamówienia nie przekracza równowartości 14 000 EURO.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi tłumaczenia części zawartości strony www.visitopolskie.pl na język rosyjski i francuski na rzecz Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2013 r., zgodnie z harmonogramem ustalonym indywidualnie przez Zamawiającego wraz z Wykonawcą, w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Opolskie kwitnące muzycznie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013,
a w szczególności:

1.   wykonanie tłumaczenia z języka polskiego na język rosyjski i francuski części zawartości strony www.visitopolskie.pl, przesłanej drogą elektroniczną przez Zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy, zgodnie
z harmonogramem ustalonym przez strony w terminie do dnia 30 września 2013 r.

2.    objętość tekstu do tłumaczenia będzie wynosiła minimum 65 normostron (1800 znaków ze spacjami) z zastrzeżeniem, że może wynosić więcej.

3.  Minimalna liczba stron, tj. 65 normostron powinna być przetłumaczona w terminie
do dnia 8 lipca 2013 r., natomiast w przypadku dodatkowych stron terminy tłumaczenia będą ustalane bezpośrednio z Wykonawcą, jednakże termin ich wykonania nie może być dłuższy niż do dnia 30 września 2013 r.

 

2. Wymagania dotyczące doświadczenia i kompetencji (warunki konieczne):

 

- doświadczenie w wykonywaniu podobnych tłumaczeń z dziedzin: geografia, historia, kultura, sport, turystyka oraz administracja,

- uprawnienia tłumacza przysięgłego języka francuskiego, rosyjskiego lub francuski, rosyjski native speaker.

- Zleceniobiorca nie może zlecać wykonania zadania innym podwykonawcom aniżeli osobom których dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje i uprawnienia przedłożył w swojej ofercie.

3. Wymagane dokumenty

·         Oferta cenowa - oferta musi zawierać całkowity koszt brutto za 1 normostronę
(1800 znaków ze spacjami). Cena nie może ulec zmianie przez cały okres wykonywania usługi, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2013 r.

·         W przypadku tłumacza przysięgłego – zaświadczenie Ministra Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej

·         W przypadku francuskiego lub rosyjskiego „native speakera” - CV wraz
z udokumentowaniem wykonywania tłumaczeń w dziedzinie: geografii, historii, kultury, sportu, turystyki oraz administracji przez okres minimum 2 lat, np. poprzez potwierdzenie/opinie minimum 3 biur tłumaczeń, zleceniodawców z podaniem ilości przetłumaczonych stron
oraz ceftyfikat potwierdzający znajmość języka.

 

4. Termin składania ofert: od 23.05.2013 r. do 27.05.2013 r. (włącznie) do godz. 16.00 - decyduje data i godzina dostarczenia do biura. Ofertę cenową można dostarczyć osobiście, na adres e-mail: u.kiraga@ocit.pl lub fax’em na nr.: +48 77 44 12 521.

5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena, spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań.

6. Rozpatrzenie ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 28.05.2013 r., o godzinie 9:00 w tym samym dniu oferenci zostaną poinformowani pisemnie o podjętej decyzji.

Przesłane przez Państwa oferty traktowane będą jako wiążące przez 30 dni od daty rozpatrzenia ofert.

5. Informacja w sprawie umowy cywilno-prawnej

Z wykonawcą, który zostanie wyłoniony, będzie zawarta stosowna umowa.

 

PDFZapytanie ofertowe na tłumaczenie VisitOpolskie.pdf (792,19KB)

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe