Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I WDROŻENIE REGIONALNEGO PORTALU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ OPOLSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ W OPOLU realizowane w projekcie pod nazwą „Opolskie kwitnące muzycznie”

ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I WDROŻENIE REGIONALNEGO PORTALU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ OPOLSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ W OPOLU

realizowane w projekcie pod nazwą

„Opolskie kwitnące muzycznie”

współfinansowanym

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”

 

SPROSTOWANIE:
 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna informuje, że dokonuje sprostowania oczywistej omyłki w odpowiedzi na zapytanie:

„Portal powinien być umieszczony na serwerach Wykonawcy i dostępny w sieci Internet 24/7 do dnia 31 marca 2020r. świadczenia usługi Hostingu oraz Asysty technicznej przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru.
Jak długo wykonawca ma utrzymywać na swoich serwerach portal oraz wersję archiwalną obecnej strony?”

oraz na zapytanie:

„Załącznik nr 1 do SIWZ zawiera zapis: „Portal powinien być umieszczony na serwerach Wykonawcy i dostępny w sieci Internet 24/7 do dnia 31 marca 2020 r.” , „Po opublikowaniu portalu Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania obecnej strony Zamawiającego dostępnej w sieci Internet 24/7 do dnia 31 marca 2020r.”, zaś zgodnie z § 1 ust. 4.7 Umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ (zwanej dalej Umową) oraz pkt. 3.10 SIWZ „Wykonawca zapewni usługę Asysty Technicznej na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru”. Prosimy o informację, który zapis jest wiążący dla Wykonawcy i czy złożona oferta ma uwzględniać hosting i asystę techniczną na okres 3 lat czy na okres 7 lat (brak informacji odnośnie warunków hostingu w umowie)”

poprzez zmianę daty wymienionej w odpowiedzi na powyższe zapytania na datę: „do dnia 31 marca 2020r.”

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna informuje, iż dnia 19.02.2013 r. dokonano następujących zmian w dokumentacji dot. przetargu nieograniczonego pn. ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I WDROŻENIE REGIONALNEGO PORTALU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ OPOLSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ W OPOLU

Zamawiający dokonał modyfikacji w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez zmianę zapisu w pkt. 11.1 SIWZ w zdaniu pierwszym słów z  "21 lutego 2013 roku do godz. 16:00" na słowa „22 lutego 2013 roku do godz. 12:00”
Zamawiający dokonał modyfikacji w Załączniku nr 1 do SIWZ poprzez zmianę zapisu w pkt. 4. w ustępie 2. w zdaniu pierwszym słowa z „HTML5” na słowa „HTML 4.01 lub XHTM 1.0.”
Zamawiający dokonał modyfikacji w Załączniku nr 3 do SIWZ poprzez zmianę zapisu w par. 17 pkt. 3. w zdaniu drugim słów z „w ust.2 pkt. 2.4.” na słowa „w ust.2 pkt. 2.5.”

 

 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna informuje, iż dnia 13.02.2013 r. dokonano następujących zmian w dokumentacji dot. przetargu nieograniczonego pn. ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I WDROŻENIE REGIONALNEGO PORTALU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ OPOLSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ W OPOLU

Zamawiający dokonał zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez wykreślenie z pkt. 3.10 SIWZ w zdaniu drugim słów "Hostingu oraz" oraz w pkt. 12.2. słów:
"oraz Hostingu".
Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 1 do SIWZ poprzez wykreślenie we wstępie w ustępie
17 lit. d) słów "Hostingu oraz".
Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 2 do SIWZ poprzez wykreślenie w pkt. 17 słów
"i Hostingu".
Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 3 do SIWZ poprzez wykreślenie w par. 1 pkt. 4.7. słów "Hostingu oraz" oraz w par. 11 pkt. 10 słów "Hostingu i".

 

Dokumenty do pobrania:

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na strone.pdf (839,34KB)

DOCSIWZ Portal OROT 2013 po modyfikacji terminu.doc (531,00KB)

DOCZałącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do SIWZ Portal OROT po modyfikacji.doc (437,50KB)

PDFZałącznik nr 2 Formularz Oferty do SIWZ Portal OROT po zmianach.pdf (540,44KB)

DOCZałącznik nr 3 Umowa do SIWZ Portal OROT po modyfikacji.doc (265,50KB)

PDFZałącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do SIWZ Portal OROT.pdf (491,27KB)

PDFZałącznik nr 5 Oświadczenie o spełnieniu wymagań do SIWZ Portal OROT.pdf (558,21KB)

PDFZałącznik nr 6 Wykaz wykonanych usług do SIWZ Portal OROT.pdf (495,67KB)

PDFZałącznik nr 7 Wykaz osób do SIWZ Portal OROT.pdf (515,66KB)

PDFZałącznik nr 8 Wykaz Podwykonawców do SIWZ Portal OROT.pdf (508,25KB)

 

 Zapytania i odpowiedzi dotyczące przetagu nieograniczonego pn. ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I WDROŻENIE REGIONALNEGO PORTALU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ OPOLSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ W OPOLU

Pytanie:
Zgodnie z informacją umieszczoną w Załączniku 1 do SIWZ – Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług hostingu do 31 marca 2020 r.
„Portal powinien być umieszczony na serwerach Wykonawcy i dostępny w sieci Internet 24/7 do dnia 31 marca 2020 r.”
Informacja ta jest sprzeczna z punktem 3.10 SIWZ:
„3.10. Wykonawca będzie zobowiązany do obsługi gwarancyjnej przez okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego, stwierdzonego końcowym protokołem odbioru. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługę Hostingu oraz Asysty technicznej przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru. Zamawiający wymaga, aby wykonawca świadczył usługę Help Desk w okresie 36 miesięcy licząc od dnia podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru.”

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby Portal był umieszczony na serwerach Wykonawcy i dostępny w sieci Internet 24/7 do dnia 31 marca 2020 r.
Po okresie gwarancyjnym to Zamawiający będzie utrzymywał Portal, a Wykonawca musi umożliwić utrzymywanie Portalu Zamawiającemu do dnia 31 marca 2020 r.
Zamawiający dokona zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez wykreślenie z pkt. 3.10 SIWZ w zdaniu drugim słów "Hostingu oraz" oraz w pkt. 12.2. słów:
"oraz Hostingu".
Zamawiający dokona zmian w Załączniku nr 1 do SIWZ poprzez wykreślenie we wstępie w ustępie
17 lit. d) słów "Hostingu oraz".
Zamawiający dokona zmian w Załączniku nr 2 do SIWZ poprzez wykreślenie w pkt. 17 słów
"i Hostingu".
Zamawiający dokona zmian w Załączniku nr 3 do SIWZ poprzez wykreślenie w par. 1 pkt. 4.7. słów "Hostingu oraz" oraz w par. 11 pkt. 10 słów "Hostingu i".
 

Pytanie:
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zmian i uzupełnień Systemu generującego Portal Zamawiającego, mających na celu rozwój Portalu Internetowego Zamawiającego oraz dostosowywanie Portalu Internetowego do potrzeb Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w ramach obowiązujących przepisów prawa w terminach wzajemnie uzgodnionych. - Pytanie brzmi: czy wycenę zmian należy podać w ofercie? Jeżeli tak proszę o określenie, jeżeli nie zakresu prac w związku ze zmianami i uzupełnieniami, to okres czasu przez jaki należy serwować taką usługę. Czy zmiany i uzupełnienia będą mogły być wycenione na bieżąco? Nie mając wiedzy na temat jakiego rodzaju zmiany i uzupełnienia Państwo mają na myśli firma stoi w niebezpieczeństwie, że będzie zmuszona wykonywać usługi nie omówione we specyfikacji, które mogą narazić firmę na koszty.

Mówiąc i narzędziach pozwalających prowadzenia statystyk można zaproponować Państwu statystyki Google - Analytics Google?
 

Odpowiedź:
Wycenę zmian należy podać w ofercie. Zmiany i uzupełnienia nie będą mogły być wyceniane na bieżąco.
Zamawiający wymaga, aby usługa wykonywania zmian i uzupełnień Systemu generującego Portal Zamawiającego, mających na celu rozwój Portalu Internetowego Zamawiającego oraz dostosowywanie Portalu Internetowego do potrzeb Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w ramach obowiązujących przepisów prawa była wykonywana przez okres 36 miesięcy.
Zapis powyższy należy rozumieć w kontekście ewentualnych zmian przepisów prawa, które mogłyby wprowadzać konieczność wprowadzenia zmian w Portalu, np. z zakresu publikowania informacji w sieci Internet czy wyglądu stron związanych z dostępnością dla osób niepełnosprawnych.
Narzędzia pozwalające na prowadzenie statystyk mogą być dowolne. Zamawiający nie narzuca tutaj konkretnego rozwiązania.

Pytanie:
Dot. następującej treści: „Oprogramowanie, narzędzia i usługi wykonane lub użyte w trakcie tworzenia Portalu spełniać będą wszystkie obowiązujące wymogi zawarte w prawie polskim oraz odpowiednich dyrektywach UE. Kodowanie znaków: UTF-8. Format strony www zgodny z HTML 4.01 lub XHTM 1.0.
Przesyłanie zdjęć będzie realizowane z wykorzystaniem HTML5 ( możliwość przeciągnięcia pliku bezpośrednio z pulpitu lub dowolnego folderu bezpośrednio do okna przeglądarki ), a pliki będą przesyłana z wizualną informacją o postępie (Pasek postępu). Dla starszych przeglądarek zostaną zaimplementowane obejścia, gdy w/w technika nie będzie dostępna.”

Proszę o informację czy format strony ma być zgodny z HTML 4.01/XHTML 1.0 czy HTML5? Jeśli użyte zostaną elementyHTML5 na stronie z innym doctype to nie przejdzie ona walidacji w W3C

Odpowiedź:
Format strony ma być zgodny z HTML 4.01/XHTML 1.0.
Zamawiający dokona modyfikacji treści punktu 4 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia poprzez zmianę w ustępie 2 w zdaniu pierwszym HTML5 na HTML 4.01/XHTML 1.0. "


Pytanie:
Dot. następującej treści: „ Panel administratora powinien umożliwiać:
- zarządzanie użytkownikami (dodawanie, edytowanie, usuwanie, nadawanie uprawnień, ustalanie praw dostępu do poszczególnych podstron, blokowanie konta uniemożliwiające logowanie),
"ustalanie praw dostępu do poszczególnych podstron" „- jak to dokładniej rozumieć? O jakie podstrony chodzi, backend, frontend?

Odpowiedź:
Ustalanie praw do poszczególnych podstron należy rozumieć poprzez możliwość ich edycji, tzn. użytkownik może edytować jedynie wybrane strony/podstrony serwisu


Pytanie:
Dot. następującej treści: „Panel administratora powinien umożliwiać: - przeglądanie statystyk odwiedzin stron”
Może wykorzystać zewnętrzne statystyki np.: Google Analytics/Piwik, czy też muszą być one wbudowane w system?

Odpowiedź:
System statystyk może być wybrany przez Wykonawcę

Pytanie:
Dot. następującej treści: Portal powinien być umieszczony na serwerach Wykonawcy i dostępny w sieci Internet 24/7 do dnia 31 marca 2020r. świadczenia usługi Hostingu oraz Asysty technicznej przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru

Jak długo wykonawca ma utrzymywać na swoich serwerach portal oraz wersję archiwalną obecnej strony?

Odpowiedź:
Wykonawca musi utrzymywać na swoich serwerach portal oraz wersję archiwalną obecnej strony do dnia 31 marca 2020r.


Pytanie:
Dot. następującej treści: „Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zmian i uzupełnień Systemu generującego Portal Zamawiającego, mających na celu rozwój Portalu Internetowego Zamawiającego oraz dostosowywanie Portalu Internetowego do potrzeb Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w ramach obowiązujących przepisów prawa w terminach wzajemnie uzgodnionych.”

Prosimy o sprecyzowanie wymagania (np. podanie maksymalnej liczby godzin, które Wykonawca będzie zobowiązany poświęcić). Przy tak ogólnym wymaganiu oferenci nie są w stanie określić zakresu prac, a tym samym kosztu i ceny.

Odpowiedź:
Zamawiający kieruje się wytycznymi MAiC w zakresie budowy systemów informatycznych. Opiera się o dokument: http://mac.bip.gov.pl/krajowe-ramy-interoperacyjnosci/krajowe-ramy-interoperacyjnosci.html
W chwili pojawienia się nowych wytycznych w zakresie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Wykonawca dostosuje portal do wspomnianych wytycznych.


Pytanie:
Dot. następującej treści: „Dodatkowo nagrane zostaną komendy głosowe informujące użytkownika o sposobie nawigowanie po serwisie, a kod strony zostanie zoptymalizowany pod kątem czytników ekranowych ( Programów, które potrafią “czytać na głos”, serwisy internetowe. )”

Prosimy o dokładniejszy opis funkcjonalności lub wskazanie przykładowej strony www zawierającej wymaganą funkcjonalność.

Odpowiedź:
Przykładowa strona zawierająca wymaganą funkcjonalność: system IVONA http://www.ivona.com/pl/


Pytanie:
Dot. następującej treści: „ Automat wysyłający wiadomość z prośbą o autoryzację”

O jaką autoryzację chodzi?

Odpowiedź:Mechanizm autoryzacji – powiązany z umieszczaniem zdjęcia poprzez osobę nieposiadającą konta w serwisie. Osoba umieszcza zdjęcie w serwisie, na podane przez nią konto mailowe przychodzi informacja autoryzacyjna z linkiem do potwierdzenia umieszczonego zdjęcia.


Pytanie:
Załącznik nr 1 do SIWZ zawiera zapis: „Portal powinien być umieszczony na serwerach Wykonawcy i dostępny w sieci Internet 24/7 do dnia 31 marca 2020 r.” , „Po opublikowaniu portalu Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania obecnej strony Zamawiającego dostępnej w sieci Internet 24/7 do dnia 31 marca 2020r.”, zaś zgodnie z § 1 ust. 4.7 Umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ (zwanej dalej Umową) oraz pkt. 3.10 SIWZ „Wykonawca zapewni usługę Asysty Technicznej na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru”. Prosimy o informację, który zapis jest wiążący dla Wykonawcy i czy złożona oferta ma uwzględniać hostin i asystę techniczną na okres 3 lat czy na okres 7 lat (brak informacji odnośnie warunków hostingu w umowie).

Odpowiedź:
Oba zapisy są obowiązujące dla wykonawcy. Złożona oferta musi uwzględniać usługę Asysty Technicznej na okres 3 lat, natomiast Hosting (umieszczenie portalu na serwerach Wykonawcy) na okres do dnia 31 marca 2020r.

Pytanie:
Prosimy o sprecyzowanie zapisu Umowy: „Wykonawca zapewni usługę Asysty Technicznej (w dni robocze/7 dni w tygodniu; w godzinach 9-17/24h na dobę; z jakim czasem reakcji na zgłoszenie oraz czasem realizacji zgłoszenia dla poszczególnych rodzajów zgłoszeń; prosimy o zdefiniowanie rodzajów zgłoszeń) oraz w jakim języku i czy dla Zamawiającego, czy również dla Klientów Zamawiającego (to jest np.: Użytkowników Portalu)

Odpowiedź:
Usługa Asysty Technicznej musi być świadczona przez Wykonawcę 7 dni w tygodniu 24 godz./dobę
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wznowił pracę serwisu po zgłoszeniu awarii w czasie nieprzekraczającym 2 godzin od zgłoszenia.
W języku polskim
Tylko dla Zamawiającego.

Pytanie:
Prosimy o sprecyzowanie zapisu Umowy: „Wykonawca zapewni usługę Help Desk na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru” w jakim zakresie Zamawiający oczekuje świadczenia usługi Help Desk (w dni robocze/7 dni w tygodniu; w godzinach 9-17/24h na dobę) oraz w jakim języku (język polski/inne języki i jakie) i czy dla Zamawiającego, czy również dla Klientów Zamawiającego (to jest np.: Użytkowników Portalu).

Odpowiedź:
Usługa Help Desk musi być świadczona przez Wykonawcę 7 dni w tygodniu 24 godz./dobę
W języku polskim
Tylko dla Zamawiającego

Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie, czy zapis §4 ust. 2 Umowy dotyczy usługi Asysty Technicznej czy usługi Help Desk czy jeszcze innego świadczenia ze strony Wykonawcy, w innym miejscu Umowy nie wskazanego?

Odpowiedź:
Wskazany zapis umowy dotyczący całodobowej obsługi technicznej Portalu przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego dotyczy usługi Asysty technicznej oraz usługi Help Desk. Zapis dotyczący udostępnienia całodobowego telefonu alarmowego dotyczy usługi Asysty Technicznej.

Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie zapisów § 11 ust. 5 i 6 Umowy i uściślenie warunków współpracy w zakresie przewidzianej w nich obsługi serwisowej i rozwoju oprogramowania lub usunięcie zapisów (w szczególności wskazanie odpłatności świadczonych usług). Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie obowiązku dla Wykonawcy: „wskaże innego wykonawcę”

Odpowiedź:
Użycie zapisu zapewnia Zamawiającemu, że po okresie 36 miesięcy będzie miał zagwarantowaną pomoc techniczną i będzie mógł rozwijać portal. Po okresie gwarancji płatność za obsługę serwisową będzie ponosił Zamawiający – należy podać cenę utrzymywania strony przez Zamawiającego do dnia 1 marca 2020r. Sformułowanie „wskaże innego wykonawcę” oznacza, iż w sytuacji, gdy to nie Wykonawca będzie wykonywał usługę pogwarancyjną powinien on wskazać zamawiającemu inny podmiot, który usługę tę będzie wykonywał na rzecz Zamawiającego w sposób należyty.

Pytanie:
Czy dla realizacji § 1 pkt. 4 Umowy (wdrożenie treści wyeksportowanych z dotychczasowego serwisu do nowego systemu zarządzania treścią na podstawie nowego projektu graficznego) Zamawiający udzieli dostępu Wykonawcy do bazy danych i plików źródłowych obecnego portalu, w celu eksportu danych?

Odpowiedź:
Dla realizacji § 1 pkt 4 umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy dostępu do bazy danych i plików źródłowych obecnego portalu w celu eksportu danych.

Pytanie:
W związku z zapisem § 1 pkt.4 Umowy, prosimy o szczegółową informację, jakie dane będą podlegać migracji: czy również dane mulitmedialne (zdjęcia, pliki video itp.) czy tylko dane tekstowe? Jeśli będą podlegać migracji również zdjęcia, co Zamawiający przewiduje w następującej sytuacji: w obecnym portalu zdjęcia ma rozmiar 114x76 a projekt graficzny nowego portalu będzie zakładał, że zdjęcia będą nieproporcjonalne do zdjęć znajdujących się w obecnym portalu, np.: 150x80? Czy projekt nowego portalu powinien uwzględniać ograniczenia mogące wynikać z projektu bieżącego portalu? Czy W takich przypadkach, wymaga się od Wykonawcy manualnego dostosowania istniejących treści do nowego portalu?

Odpowiedź:
Migracji będą podlegać wszystkie dane: multimedialne i tekstowe. W przypadku konieczności Wykonawca będzie zobowiązany do manualnego dostosowania istniejących treści do nowego portalu.

Pytanie:
W załączniku nr 1 SIWZ w Punkcie 3 zawarta jest informacja o udostępnieniu opcji wprowadzania obiektów liniowych na mapie. Czy to oznacza, że portal powinien udostępniać funkcjonalność mapy? Jeśli tak to w oparciu o jakie rozwiązania technologiczne, np. wykorzystaniem Google Maps?

Odpowiedź:
Portal powinien udostępniać funkcjonalność mapy. Zamawiający nie narzuca konkretnego rozwiązania. Dopuszcza się rozwiązanie np. z wykorzystaniem Google Maps.

Pytanie:
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „poprawienie funkcjonalności map” (pkt. 3.3 SIWZ).

Odpowiedź: Pod pojęciem „poprawienie funkcjonalności map” Zamawiający rozumie rozszerzenie obecnej funkcjonalności przez dodanie nowych możliwości wprowadzania obiektów liniowych, np. szlaków turystycznych, tras pieszych i rowerowych.

Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie treści zapisu § 5 ust. 2 Umowy. Czy Zamawiający wymaga przeniesienia praw autorskich do stworzonego przez Wykonawcę oprogramowania? Jeżeli Wykonawca dysponuje gotowymi liniami produktowymi (modułami funkcjonalnymi dla serwisów internetowych), czy Zamawiający dopuszcza udzielenie przez Wykonawcę licencji Zamawiającemu na te elementy w kontekście zapisu § 5 ust. 2 Umowy, a nie przekazanie praw autorskich do rozwiązań produktowych Wykonawcy?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga przeniesienie praw autorskich do stworzonego przez Wykonawcę oprogramowania. W sytuacji, gdy wykonawca dysponuje gotowymi liniami produktowymi Zamawiający dopuszcza udzielenia przez Wykonawcę Zamawiającemu licencji na te elementy.

Pytanie:
Czy w kontekście zapisów § 19 („Poufność”) Zamawiający dopuszcza umieszczenie logotypu i informacji o współpracy w materiałach marketingowych Wykonawcy? Jeśli tak, prosimy o dodanie zapisu w umowie: „Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swojego logotypu oraz informacji o przedmiocie w zakresie współpracy w serwisie internetowym Wykonawcy oraz w jego ofertach i materaiłach marketingowych”.

Odpowiedź:
Tak, po podpisaniu końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dokona zmiany umowy poprzez dodanie wskazanego zapisu z uwagi na postanowienia ust. 7.3. (w rozdziale VII) SIWZ, stanowiącym, iż wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza umieszczenie logotypu Wykonawcy w stopce na portalu OROT?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza umieszczenie logotypu wykonawcy w stopce na portalu OROT.


Pytanie:
Prosimy o sprecyzowanie o jakich szkodach mowa w § 4 pkt. 5 Umowy („Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu w materiałach, dokumnetacji, oprogramowaniu, sprzęcie komputerowym, urządzeniach i innych środkach technicznych w przypadku, gdyby Wykonawca nie działał lub zaniechał działania, do którego był zobowiązany.”) W celu uniknięcia wątpliwości co do zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy z tytułu Umowy prosimy o dodanie zapisu w § 4 o następującej treści: „Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy obejmuje wyłącznie rzeczywistą stratę Zamawiającego z wyłączeniem utraconych korzyści, a ponadto jest ograniczona do 50% wartości netto wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy”.

Odpowiedź:
§ 4 pkt. 3 Umowy stanowi o wszelkich szkodach powstałych w okolicznościach wskazanych w tym punkcie i obejmuje zarówno rzeczywistą stratę po stronie Zamawiającego, jak i utracone korzyści. Zamawiający nie przewiduje ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy w tym zakresie.

Pytanie:
W § 5 Umowy istnieje zapis: „Na oprogramowanie nie będące autorstwem Wykonawcy dostarczy on odpowiednie licencje w ilości żądanej przez Zamawiającego”. Proszę o wyszczególnienie jakiej ilości i jakich licencji wymaga Zamawiający.

Odpowiedź:
Jeżeli wybrane przez wykonawcę rozwiązanie wymaga zakupu odpowiednich licencji to w ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy niezbędne licencje, np. licencja na moduł galerii zdjęć. Licencje będą wystawione na Zamawiającego.

Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie treści obowiązków wykonawcy wynikających z §11 umowy (gwarancja, rękojmia i asysta techniczna) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia przez osoby trzecie, które może utrudnić bądź uniemożliwić prawidłowe wywiązanie się Wykonawcy ze swoich obowiązków. Prosimy o dodanie następującego zapisu § 11 umowy: „Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi oraz obowiązek asysty technicznej wyłączone zostaną w przypadku modyfikacji systemu przez Zamawiającego lub osoby trzecie. W okresie gwarancji dla utrzymania uprawnień gwarancyjnych oraz świadczenia usługi asysty technicznej wymagane jest, aby wszelkie modyfikacje przedmiotu umowy były wykonywane lub autoryzowane przez Wykonawcę”.

Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi konieczności zmiany Umowy. Zamawiający dopuszcza ingerencję w system osób innych, niż Wykonawca jedynie w przypadku i w zakresie określonym w § 17 ust. 9 Umowy.

Pytanie:
Prosimy o podanie metodyki zarzadzania projektami zgodnie z jaką będzie prowadzony projekt np. PRICE®2?
Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje metodyki zarządzania projektami, zgodnie z którymi miałby być prowadzony projekt.


Pytanie:
Prosimy o definicję Kierownika Projektu po stronie wykonawcy, czy mamy rozumieć, że jest to kierownik produktu, który jest odpowiedzialny za proces wytworzenia produktu i jego dostarczenie zgodnie z ustalonym harmonogramem z Kierownikiem Projektu po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Kierownikiem Projektu po stronie Wykonawcy jest osoba wyznaczona przez Wykonawcę do koordynowania procesu wytworzenia przedmiotu zamówienia zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, terminowości procesu wytwarzania przedmiotu zamówienia zgodnie z Harmonogramem oraz do kontaktu i współpracy z Zamawiającym w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia, będąca członkiem komisji odbiorowych: zarówno odbioru końcowego, jak i odbiorów częściowych, zgodnie z zapisami Umowy.


Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie różnych wysokości kar umownych przewidzianych za odstąpienie od umowy (§ 17 ust. 3 i 4 Umowy), w szczególności w kontekście realnego większego finansowego zaangażowania po stronie wykonawcy w proces powstawania przedmiotu umowy, lub zmianę wysokości kar na symetryczne – dla Zamawiającego i Wykonawcy po 20%.

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości określonych w umowie kar umownych.


Pytanie:
W związku z zapisem § 18 ust. 9 Umowy („W przypadku, gdy wykonawca w ciągu 3 dni od wezwania nie usunie usterki, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie usterki innemu podmiotowi i pokrycia wynagrodzenia dla tego podmiotu ze środków pochodzących z zabezpieczenia należytego wykonania umowy”) prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem usterki. Jednocześnie zapis ten powala na modyfikację kodów źródłowych portalu przez Zamawiającego, czego w naszej ocenie nie dopuszcza instytucja depozytu kodów źródłowych. Czy wykonawca ma w ramach ofert wycenić również przekazanie praw do kodów źródłowych?

Odpowiedź:
Poprzez usterkę Zamawiający rozumie ograniczenie lub zaburzenie funkcjonalności portalu. Wykonawca ma wycenić przekazanie kodu źródłowego Zamawiającemu.


Pytanie:
Prosimy o sprecyzowanie jaki okres Zamawiający przewiduje na zrealizowanie funkcjonalności newslettera w kontekście warunku zapisanego w Umowie (do 22 marca) i trwającego jeszcze postępowania przetargowego.

Odpowiedź:
Na zrealizowanie funkcjonalności newslettera Zamawiający przewidział termin do dnia 22 marca 2013r. Jest to termin wiążący.


Pytanie:
Dla celów wykonania wyceny zamówienia, prosimy o udostępnienie XSD pliku do formatu, którego będą miały być eksportowane dane z repozytorium POT.

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje takiego udostępnienia.

Pytanie:
Dla celów wykonania wyceny zamówienia prosimy o udostępnienie specyfikacji WebService-u, najlepiej WSDL-a RIT POT.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje takiego udostępnienia.


 

 
 

 

 

 

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe