Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

BRANŻOWY KURS z JĘZYKA OBCEGO w SZKOLE JĘZYKOWEJ z CERTYFIKATEM UKOŃCZENIA

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.orot.pl


Opole: BRANŻOWY KURS Z JĘZYKA OBCEGO W SZKOLE JĘZYKOWEJ Z CERTYFIKATEM UKOŃCZENIA
Numer ogłoszenia: 76541 - 2012; data zamieszczenia: 03.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna , ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, woj. opolskie, tel. 77 4412521, faks 77 4412521.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.orot.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: STOWARZYSZENIE.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BRANŻOWY KURS Z JĘZYKA OBCEGO W SZKOLE JĘZYKOWEJ Z CERTYFIKATEM UKOŃCZENIA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie branżowego kursu językowego metodą ACCUEIL (system nauki języka branżowego dla hotelarstwa i turystyki) dla uczestników projektu Przewodnik Turystyczny Terenowy po województwie opolskim II, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.Kurs językowy trwający 136 godzin lekcyjnych (45 minut) realizowany będzie w 3 etapach : 1 etap - (ABC języków obcych) - 8 godzinny kurs uczenia się języków obcych, 2 etap - 120 godzin kursu języka branżowego (branża turystyczna), prowadzonego w języku angielskim i niemieckim do wyboru przez uczestników projektu, 3 etap - 8 godzinny kurs warsztatowy. Kurs zakończony zostanie w m-cu kwietniu 2013 roku egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu szkoły językowej potwierdzającym nabycie kompetencji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji określono w SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.58.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu tj zakończeniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 branżowego kursu metodą ACCUEIL (system nauki języka branżowego dla hotelarstwa i turystyki) . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, na zasadzie spełnia / nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem - zgodnie z poniższymi warunkami : a) 1 osoba - min. ze średnim wykształceniem na stanowisko koordynatora całości usług objętych zamówieniem, b) 1 osoba - metodyk, do nadzoru metodycznego, c) 6 osób - trenerów z językiem angielskim do prowadzenia kursu językowego (branżowego), legitymujących się wykształceniem filologicznym angielskim nie niższym niż licencjat, oraz doświadczeniem w prowadzeniu branżowych kursów językowych w ilości co najmniej 300 godzin, d) 3 osoby - trenerzy z językiem niemieckim do prowadzenia kursu językowego (branżowego), legitymujące się wykształceniem filologicznym niemieckim nie niższym niż licencjat, oraz doświadczeniem w prowadzeniu branżowych kursów językowych w ilości co najmniej 300 godzin. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w zależności od zasobu) : 1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, 2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione - w przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem poniższych przypadków : a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, b) zmiany osób wymienionych w ofercie na warunkach określonych w umowie z przyczyn niezależnych od wykonawcy, a wynikających z wyboru języka przez uczestnika projektu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.orot.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 OPOLSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ul. Żeromskiego 3 45-053 Opole.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2012 godzina 09:00, miejsce: OPOLSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA UL. ŻEROMSKIEGO 3 45-053 OPOLE.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 SIWZ - DOCSIWZ(01)2012.doc (189,00KB)

ZAŁĄCZNIK NR. 1 - DOCZAŁĄCZNIK nr 1 - OFERTA.doc (119,00KB)

ZAŁĄCZNIK NR. 2 -  DOCZAŁĄCZNIK nr 2 - OŚWIADCZENIE art.22.doc (110,50KB)

ZAŁĄCZNIK NR. 3 - DOCZAŁĄCZNIK nr 3 - OŚWIADCZENIE art. 24 ust. 1.doc (110,50KB)

ZAŁĄCZNIK NR. 4 - DOCZAŁĄCZNIK nr 4 - OŚWIADCZENIE art.24 ust.1 pkt 2.doc (111,00KB)

ZAŁĄCZNIK NR. 5 - DOCZAŁĄCZNIK nr 5 - WIEDZA i DOŚWIADCZENIE.doc (118,00KB)

ZAŁĄCZNIK NR. 6 - DOCZAŁĄCZNIK nr 6 - OSOBY ZDOLNE do WYKONANIA ZAMÓWIENIA.doc (118,00KB)

ZAŁĄCZNIK NR. 7 - DOCZAŁĄCZNIK nr 7 - UMOWA - PROJEKT.doc (151,00KB)

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe