Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

WYNAJĘCIE SALI SZKOLENIOWEJ wraz z ORGANIZACJĄ CATERINGU PODCZAS ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU na PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO TERENOWEGO.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.orot.pl


Opole: Wynajęcie sali szkoleniowej wraz z organizacją cateringu podczas zajęć teoretycznych kursu na przewodnika turystycznego terenowego.
Numer ogłoszenia: 78075 - 2012; data zamieszczenia: 04.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna , ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, woj. opolskie, tel. 77 4412521, faks 77 4412521.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.orot.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: STOWARZYSZENIE.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajęcie sali szkoleniowej wraz z organizacją cateringu podczas zajęć teoretycznych kursu na przewodnika turystycznego terenowego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wynajmie sal szkoleniowych oraz organizacji cateringu/usługi gastronomicznej podczas zajęć teoretycznych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. Przewodnik Turystyczny Terenowy po województwie opolskim II, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji. Część teoretyczna kursu trwać będzie przez 30 dni w okresie 8 miesięcy i odbywać się będzie w miesiącach - maj, czerwiec, listopad, grudzień 2012 roku i styczeń, luty, marzec, kwiecień 2013 roku Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w załączniku do specyfikacji - Opis przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.22.00.00-9, 55.32.10.00-6, 55.32.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.orot.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 OPOLSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA UL. ŻEROMSKIEGO 3 45-053 OPOLE.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2012 godzina 10:00, miejsce: OPOLSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA UL. ŻEROMSKIEGO 3 45-053 OPOLE.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

1. SIWZ  DOCSIWZ(02)2012.doc (176,00KB)

2. ZAŁĄCZNIK nr 1  DOCZAŁĄCZNIK nr 1 - OFERTA.doc (116,50KB)

3. ZAŁĄCZNIK nr 2  DOCZAŁĄCZNIK nr 2 - OŚWIADCZENIE art. 22 ust.1.doc (113,00KB)

4. ZAŁĄCZNIK nr 3  DOCZAŁĄCZNIK nr 3 - OŚWIADCZENIE art. 24 ust. 1.doc (111,00KB)

5. ZAŁĄCZNIK nr 4  DOCZAŁĄCZNIK nr 4 - OŚWIADCZENIE art. 24 ust. 1 pkt 2.doc (111,00KB)

6. ZAŁĄCZNIK nr 5  DOCZałącznik nr 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.doc (122,50KB)

7. ZAŁĄCZNIK nr 6  DOCZAŁĄCZNIK nr 6 - UMOWA - PROJEKT.doc (133,50KB)

 

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe