Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Przetarg nieograniczony na Branżowy kurs z języka obcego w szkole językowej

 

poklo_btn_stopka_kapital_ludzki.gif                                                         poklo_btn_stopka_ue_new.gif

"Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Opole: Branżowy kurs z języka obcego w szkole językowej.
Numer ogłoszenia: 99708 - 2010; data zamieszczenia: 09.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna , ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, woj. opolskie, tel. 77 4412521, faks 77 4412521.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.orot.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Branżowy kurs z języka obcego w szkole językowej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie branżowego kursu językowego metodą ACCUEIL (system nauki języka branżowego dla hotelarstwa i turystyki) dla uczestników projektu Przewodnik terenowy po województwie opolskim, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 2) Opis przedmiotu zamówienia. Kurs językowy trwający 136 godzin lekcyjnych (45 minut) realizowany będzie w 3 etapach : 1 etap - ABC języków obcych - 8 godzinny kurs uczenia się języków obcych, 2 etap - 120 godzin kursu języka branżowego (branża turystyczna), prowadzonego w języku angielskim i niemieckim do wyboru przez uczestników projektu, 3 etap - 8 godzinny kurs warsztatowy przygotowujący do egzaminu accueil. Kurs zakończony zostanie egzaminem i uzyskaniem certyfikatu accueil potwierdzającym nabycie kompetencji w zawodzie w m-cu lutym 2011 roku. Kurs językowy odbywać się będzie średnio dwa razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych lub wieczornych po 2-3 godziny lekcyjne, w 6 grupach średnio 10- osobowych każda (3 grupy w Opolu i 3 grupy w Nysie). Ogółem ilość godzin lekcyjnych kursu dla 6 grup wyniesie 816 godzin . Kurs trwać będzie 7 miesięcy, w miesiącach - kwiecień, maj, czerwiec, listopad, grudzień 2010 roku i styczeń, luty 2011 roku. 3) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie do : a) zapewnienia na okres realizacji usługi sal szkoleniowych w Opolu do prowadzenia branżowych kursów językowych , b) zapewnienia na okres realizacji usługi sal szkoleniowych w Nysie do prowadzenia branżowych kursów językowych , c) zapewnienia w okresie realizacji zamówienia pomieszczenia biurowego w Opolu na punkt konsultacyjny wraz z osobą do obsługi uczestników projektu i pełnienia funkcji koordynatora usługi, czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, wyposażonego w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu, telefon, faks , d) zapewnienia poczęstunku wszystkim uczestnikom kursu na każdych zajęciach (kawy/herbaty/wody min./ciastek), e) zapewnienia materiałów szkoleniowych, podręczników, nadzoru metodycznego, pracowników obsługi, f) organizacji i przeprowadzenia egzaminu wraz z wydaniem certyfikatów, g) przeprowadzania regularnych sprawdzianów i testów sprawdzających nabytą wiedzę i umiejętności przez uczestników projektu oraz ankiet oceny i badania efektywności szkoleń, h) prowadzenia dokumentacji - dziennika zajęć, listy obecności uczestników na kursach, i) przekazywania zamawiającemu przez koordynatora usługi pisemnego sprawozdania (w okresach ustalonych przez zamawiającego) z przeprowadzonego kursu m. innymi w zakresie : - informacji o obecności na kursie, nieobecności na kursie, nie zgłoszenia się na kurs lub rezygnacji uczestnika z kursu w trakcie jego trwania, - informacji o wynikach sprawdzianów, testów i uzyskanych efektach, - informacji dot. efektywności szkoleń, j) realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością i czuwania nad prawidłową realizacją umowy. Wykonawca, któremu zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia, przedłoży przed datą przewidzianą na podpisanie umowy, dokumenty potwierdzające iż wykonawca ma zapewniony dostęp w Opolu i w Nysie do sal szkoleniowych i punktu konsultacyjnego w Opolu. Wykonawca musi posiadać uprawnienia (umowa licencyjna) do przeprowadzania kursów i egzaminów metodą ACCUIEL, wydane przez Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego...

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.58.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi posiadać uprawnienia (koncesję, zezwolenie lub licencję) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług językowych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunek łącznie.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, projektów współfinansowanych lub finansowanych w ramach EFS związanych z turystyką i hotelarstwem na kwotę nie niższą niż 198 000 PLN brutto. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunek łącznie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem - zgodnie z poniższymi warunkami : a) 1 osoba - minimum ze średnim wykształceniem na stanowisko koordynatora całości usług objętych zamówieniem, b) 1 osoba - metodyk, do nadzoru metodycznego, c) 6 osób - trenerów z językiem angielskim do prowadzenia kursu językowego (branżowego), legitymujących się wykształceniem filologicznym angielskim nie niższym niż licencjat, oraz doświadczeniem w prowadzeniu branżowych kursów językowych w ilości co najmniej 300 godzin, d) 3 osoby - trenerzy z językiem niemieckim do prowadzenia kursu językowego (branżowego), legitymujące się wykształceniem filologicznym niemieckim nie niższym niż licencjat, oraz doświadczeniem w prowadzeniu branżowych kursów językowych w ilości co najmniej 300 godzin. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunek łącznie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty wymagane w przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów: 1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać 2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany osób wymienionych w ofercie z przyczyn niezależnych od wykonawcy, wynikających z wyboru języka przez uczestnika projektu. Zmiana osób wyłącznie w przypadku, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.orot.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: OROT, ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole (siedziba Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2010 godzina 13:00, miejsce: OROT, ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole (siedziba Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dokumenty do pobrania:

 1. SIWZ:

DOCSIWZ(01)2010.doc (163,00KB)

2. Oferta:

DOC1)oferta (o1)2010.doc (41,50KB)

3. Oświdczenie art. 22:

DOC2)oświadcz. art. 22.doc (35,00KB)

4. Oświdczenie art. 24 ust. 1

DOC3)oświadcz. art. 24 ust.1.doc (35,00KB)

5. Wiedza i doświdcznie:

DOC4)Wiedz i doświadczenie (01)2010.doc (38,50KB)

6. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia:

DOC5)Osoby zdolne do wyk.(01)2010.doc (38,50KB)

Projekt umowy:

DOC6)pr.um.(01)2010.doc (88,00KB)

 

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe