Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

SIWZ

program_regionalny.jpeg                                                    jaune.jpeg

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

 

„inwestujemy w Twoją przyszłość”

 

 

 

                                                                                      Nr sprawy : OROT/01 /2009

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

1.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna  45-053 Opole , ul. Żeromskiego 3, tel. (077) 44 12 521, e-mail : info@orot.pl, adres internetowy www.orot.pl, zwany dalej zamawiającym, ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na :

 

Przebudowę wewnętrzną lokalu  usługowego na potrzeby Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Opolu przy ul. Żeromskiego 3

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 – tekst jednolity  z późn. zmianami).

 

3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższe warunki .

 

1.Potencjał kadrowy

 

Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na poniższych stanowiskach lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób, posiadających doświadczenie i kwalifikacje odpowiednie do stanowisk wymienionych poniżej:

 

1) kierownik budowy – wymagane minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku  kierownika budowy, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

 

2) kierownik robót elektrycznych – wymagane minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót elektrycznych, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności elektrycznej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego

 

Przez wymagane minimalne doświadczenie zawodowe dla powyższych stanowisk rozumie się lata przepracowane na odpowiednich stanowiskach kierowniczych (kierownika lub zastępcy kierownika).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższe warunki.

 

 

2.Doświadczenie zawodowe

 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał (zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie/przebudowie/remoncie  budynku mieszkalnego, użytkowego (wykonaną w ramach jednej umowy) o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto wraz dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że co najmniej jeden wykonawca  spełnia warunek określony powyżej.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia,  na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2)  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3)  Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią formularzy stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji. Dopuszcza się złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez zamawiającego.

4) Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, wymienione w dokumencie potwierdzającym status prawny firmy lub posiadające pełnomocnictwo ( złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

5) Dokumenty załączone do oferty mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez  wykonawcę. Kopia dokumentu powinna mieć zamieszczony zapis „za zgodność z oryginałem”.

6)  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7)  Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w specyfikacji sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).

9)  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

10) Wykonawca ma prawo nie później niż w terminie składania ofert zastrzeżenia udostępnienia przez zamawiającego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podane do wiadomości podczas otwarcia ofert.

11) Wszelkie poprawki, zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez wykonawcę.

12) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

– nazwa (firma) i adres wykonawcy,

– „Oferta na: „ Przebudowę lokalu”.

13) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie takie musi być oznaczone jak w punkcie 12 oraz dodatkowo opatrzone dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.

14) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują  pisemnie lub drogą elektroniczną, przy czym protesty należy składać pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

15) Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

5. KRYTERIA OCENY OFERT

 

Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie stosował kryterium cenowe :

wysokość ceny ofertowej brutto – 100%

Oferta z najniższą ceną i nie podlegająca odrzuceniu zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

 

6. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA.

 

1)  Formularz oferty – na załączniku nr 1.

2)  Kosztorysy ofertowe – przedmiary robót na załączniku nr 2.

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – na załączniku nr 3.

4) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca w wykonaniu zamówienia wraz z uprawnieniami, zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego aktualnymi na dzień składania ofert oraz informacjami o okresie (w latach) doświadczenia zawodowego – na załączniku nr 4.

W przypadku, gdy wykonawca wskaże w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób. 

6)Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich wartości brutto, daty i miejsca wykonania oraz dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie                                na załączniku nr 5.

7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w imieniu wykonawców podpisują się osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub  ewidencji działalności gospodarczej).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie oddzielnie składają oświadczenie art. 22 uPzp oraz dokumenty rejestrowe . Pozostałe dokumenty składają wspólnie.

 

7. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z  przebudową wewnętrzną lokalu usługowego na potrzeby Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Opolu przy ul. Żeromskiego 3, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

 

Zakres  robót budowlanych obejmuje wykonanie:

- robót rozbiórkowych,

- stropu antresoli i schodów,

- ścianek działowych,

- stolarki,

- tynków, okładzin i malowania,

- posadzek,

- białego montażu,

- wywozu gruzu,

- instalacji elektrycznych,

- instalacji komputerowych i sieci logicznych,

- instalacji telefonicznych,

- instalacji sygnalizacji włamania i napadu.

 

Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót, które stanowią załączniki do SIWZ.

CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) : 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne,

                                                              45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz                                                                                    instalacji elektrycznych,

                                                              45314000-1 instalowanie urządzeń

                                                                                   telekomunikacyjnych,

                                                              45312200-9 instalowanie przeciwwłamaniowych                                                                                    systemów alarmowych.                    

   2) W ramach umowy wykonawca zobowiązany będzie do:

   a) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ,

b) wykonania innych prac wymienionych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

 

3) Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu, którego dotyczy zamówienie  oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

 

4) Okres gwarancji jakości wynosi  36 miesięcy, licząc od daty przekazania przez wykonawcę robót i ostatecznego przyjęcia przez zamawiającego jako należycie wykonane.

 

5) Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego) o wartości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

8. PODWYKONAWSTWO.

1) Zamawiający żąda od wykonawcy wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy.

2) W przypadku zatrudnienia podwykonawcy robót, na wykonawcy spoczywają obowiązki określone w art. 6471 Kodeksu Cywilnego .

Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który zadeklarował realizację zamówienia z udziałem podwykonawców, zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu wniosek o wyrażenie zgody na proponowanych  podwykonawców wraz z kopiami umów zawartych między wykonawcą i podwykonawcą lub ich projekty.

Zamawiający niezwłocznie zgłosi ewentualne zastrzeżenia w formie pisemnej, brak zastrzeżeń w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku jest równoznaczny z wyrażeniem zgody.

 

9. TERMIN WYKONANIA UMOWY.

 

Termin wykonania zamówienia : od 01.09.2009 r. do 15.12.2009 r. (106 dni)

 

10. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.

 

1) Cena oferty brutto (ryczałtowa) ustalona w oparciu o przedmiary robót, które stanowią załącznik nr 2 do specyfikacji musi uwzględniać wszystkie roboty, czynności ujęte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz  niezbędnych do realizacji zamówienia.

2) Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej z uwzględnieniem :

- kalkulacji robocizny ,

- cen jednostkowych materiałów, urządzeń,

- ceny pracy sprzętu.

3) Cena oferty musi uwzględniać całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące określone w niniejszej specyfikacji.

Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w przedmiarach robót nie ujęto w odrębnych pozycjach, wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w przedmiarach robót.

4) Kosztorys ofertowy stanowić będzie podstawę do rozliczenia częściowego wykonania zamówienia.

 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1) Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.

2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz , nie później niż na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą , zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o którym mowa w pkt. 1 o oznaczony okres , nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

12. WADIUM

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

 

 

 

 

13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 

1) Ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy .

Wykonawca przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej lub kilku następujących form:

   a) pieniądzu w banku Kredyt Bank o/ Opole na konto zamawiającego nr 69 1500 1575 1215 7004 3162 0000,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70 % zostanie zwrócone wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

         Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości pozostanie 30% wysokości zabezpieczenia, które zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu  gwarancji jakości (po 36 miesiącach od daty ostatecznego odbioru zamówienia).

 

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zabezpieczenie to zwracane jest wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

 

14. WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wyjaśnienie udzielone zostanie niezwłocznie , chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

2) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieszczona zostanie na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację istotnych warunków zamówienia.

3) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji  zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieści na stronie internetowej na której udostępniono siwz..

4) Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert, poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej na której udostępniono specyfikację.

6) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

15. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

PIOTR MIELEC-  Tel. 077 44 12 521

 

16. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1) Ofertę należy składać w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Opolu przy ul. Żeromskiego 3 – III piętro,  w terminie do dnia 01.07. 2009 r. do godz. 10:00.

2) Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone nie  otwarte, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestów.

 

17. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1) Jawne otwarcie ofert odbędzie się dnia 01.07.2009 r.  o godz. 10:15 w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Opolu przy ul. Żeromskiego 3 – III piętro.

2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3) Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

4) Na wniosek wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, zamawiający niezwłocznie przekaże informacje, o których mowa w punkcie 2) i 3).

 

 

18. OCENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  I OCENA OFERT.

1) Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny złożonych ofert.

2) Zamawiający przy ocenie ofert przyjmować będzie, że cena ryczałtowa podana w formularzu oferty została podana w sposób prawidłowy, bez względu na sposób jej obliczenia.  

3) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem punktu 4 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

4) Zamawiający poprawi w ofercie :

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

19. ODRZUCENIE OFERT

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą o zamówieniach publicznych,

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 uPzp,

   3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

   5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

   6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

   7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

20. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione jeżeli :

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

e) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,  podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

21. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY.

1) Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą  ofertę z najniższą ceną.

2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienie, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informacje, o których mowa w punkcie 2a) zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

4) Zamawiający zawrze umowę (projekt umowy w załączeniu do specyfikacji) w sprawie realizacji zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty .

5) Umowa może zostać zawarta przed upływem terminu określonego w pkt. 4, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

6) Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

1) Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy.

2) Przed upływem terminu do składania ofert, w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3) Protest dotyczący treści ogłoszenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej . Pozostałe protesty wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę ich wniesienia.

4) Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

5) Protest winien być umotywowany, wniesiony na piśmie oraz:

a) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego,

b) zawierać żądanie protestującego,

c) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

6) Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekaże wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień siwz, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja,  wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

7) Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu staną się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpią do postępowania :

- w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w punkcie 6)

- do upływu terminów, o których mowa w punkcie 3).

Zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu musi wskazywać interes prawny wykonawcy w przystąpieniu i określać żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania należy wnieść do zamawiającego, a jego kopię przekazać wykonawcy, który wniósł protest.

8) Zamawiający rozstrzyga protesty na zasadach określonych w art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9) Od rozstrzygnięcia bądź braku rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego :

a)  opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty.

10) Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu.

 

 

22. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

 

nr 1      - formularz oferty,

nr 2      - przedmiary robót,

nr 3      - oświadczenie art. 22 ust.1 uPzp,

nr 4      - wykaz osób,

nr 5      - doświadczenie zawodowe,

nr 6      - projekt umowy,

nr 7      - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

nr 8      - dokumentacja projektowa.

 

DOCSIWZ.doc (281,50KB)

 

 

 

 

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe