Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

program_regionalny.jpeg                                                               jaune.jpeg                            

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

 

„inwestujemy w Twoją przyszłość”

 

 

Opole: Przebudowa wewnętrzna lokalu usługowego na potrzeby Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Opolu przy ul. Żeromskiego 3.
Numer ogłoszenia: 184042 - 2009; data zamieszczenia: 09.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna , ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4412521, faks 077 4429328.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.orot.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa wewnętrzna lokalu usługowego na potrzeby Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Opolu przy ul. Żeromskiego 3..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową wewnętrzną lokalu usługowego na potrzeby Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Opolu przy ul. Żeromskiego 3. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie: - robót rozbiórkowych, - stropu antresoli i schodów, - ścianek działowych,- stolarki, - tynków, okładzin i malowania, - posadzek, - białego montażu, wywóz gruzu,- instalacji elektrycznych, - instalacji komputerowych i sieci logicznych, - instalacji telefonicznych, - instalacji sygnalizacji włamania i napadu. Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót, które stanowią załączniki do SIWZ...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.31.10.00-0, 45.31.40.00-1, 45.31.22.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 106.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższe warunki . 1.Potencjał kadrowy Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na poniższych stanowiskach lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób, posiadających doświadczenie i kwalifikacje odpowiednie do stanowisk wymienionych poniżej: 1) kierownik budowy - wymagane minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 2) kierownik robót elektrycznych - wymagane minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót elektrycznych, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności elektrycznej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego Przez wymagane minimalne doświadczenie zawodowe dla powyższych stanowisk rozumie się lata przepracowane na odpowiednich stanowiskach kierowniczych (kierownika lub zastępcy kierownika). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższe warunki. 2.Doświadczenie zawodowe Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał (zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie/przebudowie/remoncie budynku mieszkalnego, użytkowego (wykonaną w ramach jednej umowy) o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto wraz dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że co najmniej jeden wykonawca spełnia warunek określony powyżej. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, na zasadzie spełnia - nie spełnia..

·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty. 2) Kosztorysy ofertowe - wg przedmiarów robót. 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca w wykonaniu zamówienia wraz z uprawnieniami, zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego aktualnymi na dzień składania ofert oraz informacjami o okresie (w latach) doświadczenia zawodowego. W przypadku, gdy wykonawca wskaże w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób. 6)Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , wraz z podaniem ich wartości brutto, daty i miejsca wykonania oraz dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. 7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w imieniu wykonawców podpisują się osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie oddzielnie składają oświadczenie art. 22 uPzp oraz dokumenty rejestrowe . Pozostałe dokumenty składają wspólnie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.orot.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: OROT 45-053 Opole, ul. Żeromskiego 3 (III p.).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2009 godzina 10:00, miejsce: OROT 45-053 Opole, ul. Żeromskiego 3 (III p.).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013..

 

 

 

 

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe