Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

NAJLEPSZY ARTYKUŁ TURYSTYCZNY O OPOLSZCZYŹNIE - 2007 - konkurs prasowy

Pobierz: DOCformularz zgłoszeniowy (305,50KB)

„NAJLEPSZY ARTYKUŁ TURYSTYCZNY O OPOLSZCZYŹNIE - 2007”

Regulamin konkursu prasowego

NAJLEPSZY ARTYKUŁ TURYSTYCZNY O OPOLSZCZYŹNIE – 2007

PATRONAT

Józef Sebesta
Marszałek Województwa Opolskiego

Organizatorzy:

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel. (0-77) 441 25 21
 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel. (0-77) 442 93 20
I. Cele konkursu „NAJLEPSZY ARTYKUŁ TURYSTYCZNY O OPOLSZCZYŹNIE - 2007”

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego artykułu opisującego atrakcyjność
i możliwości regionu Śląska Opolskiego w kilku kategoriach tematycznych. Celem konkursu jest wytypowanie wysokiej jakości artykułów i reportaży, które przyczynią się do promocji turystycznej Opolszczyzny.

II. Założenia:

1. Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim może wziąć każdy. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie.
2. Uczestnik może zgłosić na konkurs dowolną ilość artykułów.
3. Zgłaszany artykuł musi być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych nadesłanych bądź dostarczonych artykułów w publikacjach związanych
z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych.
5. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia,
oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do artykułu i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania artykułu do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w formie książkowej.
b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r)., w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;
d) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania - Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami.
6. Zgłoszone do konkursu artykuły przechodzą na własność Organizatorów, którzy mają prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.
7. Artykuły wraz z kartą zgłoszenia w zamkniętej kopercie należy przesłać lub dostarczyć na adres:

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole w dniach od 21.06.2007 do 31.10.2007

8. Podpisana karta zgłoszenia jest dowodem na zapoznanie się
z regulaminem konkursu i z jego zaakceptowaniem.
9. Artykuły bez karty zgłoszenia karty zgłoszenia nie będą brały udziału
w konkursie.

III. Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Artykuły oceniać będzie powołane przez Organizatorów jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród.
2. Laureatom konkursu wręczone zostaną nagrody pieniężne:
I miejsce – 800,00 zł
II miejsce – 500,00 zł
III miejsce – 300,00 zł
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród, w przypadku jeśli do konkursu zostaną zgłoszone artykuły o niskim poziomie jakościowym i merytorycznym.
4. Regulamin i karty zgłoszeń można odbierać w siedzibie Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ul. Żeromskiego 3 oraz na stronie internetowej www.orot.pl
5. Szczegółowych informacji udziela Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna tel. (0-77) 441 25 21, .

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
OPOLSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe