Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PRZEWODNIK TURYSTYCZNY TERENOWY PO WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM II

W dniu 17.05.2013 r. podczas uroczystej konferncji zakończono projekt "Przewodnik turystyczny terenowy po województwie opolskim " Konferencja była okazją do podsumowania całego projektu, wręczenia certyfikatów uczestnikom kursu oraz wysłuchaniu wystapień zaproszonych gości mi.in Pana Jacka Idzikowskiego z Polskiej Organizacji Turystycznej, Pana Bartosza Ostrowskiego z Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UMWO oraz Pana Stanisława Kruka-Ołpińskego z  Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa.

Realizacja projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczęła się z dniem 01.03.2012 r. 
Wartość projektu to: 794 890,00 PLN .
Finansowanie: 100% wartości projektu (PO KL 2007-2013).
Czas trwania projektu: od 1 marca 2012 roku do 31 maja 2013 roku.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży, a także wciąż rosnącemu zainteresowaniu podnoszeniem kwalifikacji zawodowych wśród mieszkańców Opolszczyzny, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna przyjęła sobie za jeden z priorytetów działalności na najbliższy okres przeprowadzenie drugiej edycji kursu na przewodnika turystycznego terenowego. Kolejnym powodem, dla którego zdecydowano się na przygotowanie drugiej edycji, było także wielkie zapotrzebowanie na przewodników terenowych ze strony branży turystycznej województwa oraz liczne zapytania i zainteresowanie uczestnictwem w tego rodzaju kursie, zarówno wśród osób, które nie zdążyły się zakwalifikować do pierwszej edycji, jak i osób, które są zainteresowane rozwojem zawodowym. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz pozyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna mogła przystąpić do realizacji profesjonalnego kursu przewodnickiego, którego integralną część stanowiły zajęcia z języka angielskiego lub niemieckiego, prowadzone innowacyjną metodą ACCUEIL.
Kurs skierowany był do mieszkańców Opolszczyzny i prowadzony na podstawie programu szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych terenowych, ustalonym w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Tym samym, wszyscy uczestnicy wzięli udział w 239 godzinach zajęć teoretycznych, podczas których pogłębiali swoją wiedzę m. in. z zakresu historii, geografii, przyrody, środowiska i terenoznawstwa Polski z naciskiem na elementy typowe dla województwa opolskiego. Przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu przewodnika wraz z poznaniem atrakcji turystycznych Śląska Opolskiego, zapewnił im udział w 138 godzinach wyjazdów studyjnych. Podniesienie kwalifikacji w zakresie znajomości języka obcego (do wyboru: nauka języka angielskiego lub niemieckiego) odbyło się podczas 136 godzin zajęć prowadzonych przez szkołę językową innowacyjną metodą ACCUEIL. Udział w kursach w ramach projektu był całkowicie bezpłatny.
Celem głównym projektu było dostosowanie kwalifikacji 60 osób pracujących do zmieniających się potrzeb rynku pracy w województwie opolskim przez umożliwienie im zdobycia nowych kwalifikacji oczekiwanych przez gospodarkę regionu w ciągu 15 miesięcy.
Celami szczegółowymi projektu były:
- wzrost wiedzy i nabycie przez 60 uczestników projektu kwalifikacji w zawodzie Przewodnika Turystycznego Terenowego po woj. opolskim z nauką języka, możliwych do wykorzystania przez pracodawców w regionie,
- aktywizacja kobiet i mężczyzn znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,
- zwiększenie współczynnika aktywności zawodowej wśród kobiet w województwie opolskim (min. 55% uczestników projektu będą stanowiły kobiety – związane jest to z wzmocnieniem równości płci),
- wsparcie rozwoju turystyki w regionie przez zwiększenie liczby wykwalifikowanej kadry stanowiącej element usługi turystycznej.
Integralną częścią kursu przewodnickiego był moduł językowy (j. angielski lub j. niemiecki) prowadzony innowacyjną metodą ACCUEIL. System ten posiada akredytację i certyfikat Komisji Europejskiej. Kurs zakończył się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu szkoły językowej. Chętne osoby, po zakończeniu kursu, będą mogły przystąpić do specjalnego egzaminu i uzyskać certyfikat ACCUEIL. Certyfikat ACCUEIL potwierdza znajomość języka u osób ubiegających się o pracę w branżach: hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej i jest uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
O udział w projekcie ubiegać się mogły osoby, które:
- ukończyły 18 rok życia,
- zamieszkiwały na terenie województwa opolskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)
- wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
- posiadały maksymalnie średnie wykształcenie,
- ich stan zdrowia umożliwiał wykonanie zawodu przewodnika turystycznego terenowego po województwie opolskim,
- nie były karane.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne trwały od 12.05.2012 r. i zakończyły się w dniu 21.04.2013 r.
Kurs zakończyło 60 osób.

DSC08014.jpegDSC08021.jpegDSC08027.jpegDSC08028.jpeg

DSC08029.jpegDSC08070.jpegDSC08074.jpeg

DSC08084.jpegDSC08092.jpeg

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe