Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • RS
 • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Projekty i szkolenia

Projekty i Szkolenia realizowane przez  OROT mają na celu promocję najciekawszych atrakcji turystycznych województwa opolskiego, rozwój Informacji Turystycznej w województwie oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych branży turystycznej.

 

Lista projektów, szkoleń i innych działań zrealizowanych lub realizowanych przez OROT (chronologicznie):

 

 • W ramach zadania publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Projekt: „Wydanie przewodnika turystycznego województwa opolskiego w języku rosyjskim oraz wsparcie organizacji Forum Turystycznego Polska-Rosja w województwie opolskim”.

Termin realizacji: luty – grudzień 2016

 

 • W ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla województwa opolskiego na lata 2016-2017, Projekt: Wsparcie promocji i rozwoju sieciowania Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego Opolski Bifyj. . Projekt zakłada realizację szeregu działań mających na celu promocję województwa opolskiego poprzez kulinaria tradycyjne serwowane w restauracjach znajdujących się na Szlaku Kulinarnym Województwa Opolskiego Opolski Bifyj.

Termin realizacji: marzec - listopad 2016

 

 • W ramach zadania publicznego Ministerstwa Sportu i Turystyki, Projekt: „Wsparcie procesu certyfikacji i rekomendacji Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego „Opolski Bifyj”. Certyfikacja lokali gastronomicznych; przygotowanie oznaczeń rekomendowanych restauracji oraz materiałów promocyjnych; utworzenie Klubu Smakosza; szkolenia dla restauratorów zrzeszonych w Szlaku oraz dla instytucji zaangażowanych w zarządzanie Szlakiem.

Termin realizacji: marzec – grudzień 2016

 

 • W ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla województwa opolskiego na lata 2016-2017, Projekt: „Promocja dziedzictwa kulturowego, regionalnych produktów tradycyjnych, kultury i atrakcji turystycznych obszarów wiejskich województwa opolskiego na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB Berlin 2016.”

Termin realizacji: luty – kwiecień 2016

 

 • W ramach zadania publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Projekt „Promocja walorów turystycznych oraz prezentacja oferty turystycznej województwa opolskiego na międzynarodowych targach turystycznych”

Termin realizacji: luty – sierpień 2016

 

 • OROT wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną zorganizowała we wrześniu 2015 w Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie II Kongres Turystyczny „Wiedza, produkt i współpraca kluczem do sukcesu” pod patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Marszałka Województwa Opolskiego i Wojewody Opolskiego w celu ukazania turystyki, jako istotnej gałęzi gospodarki województwie opolskim, ale również wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. W ramach kongresu odbyła się debata regionalna z udziałem przedstawicieli branży i środowiska turystycznego, prezentacje przykładów sukcesów rodzimych firm, inicjatyw i pomysłów dotyczących turystyki w województwie opolskim.  To ważny punkt w inicjowaniu i kreowaniu działań społecznych i gospodarczych na rzecz turystyki. Także podczas Kongresu na wiosek OROT Minister odznaczył najwyższymi odznaczeniami resortowymi „Zasłużony dla turystyki” osoby prywatne i instytucje z naszego regionu.

 

 • W ramach RPO WO na lata 2007 – 2013, Projekt Opolskie kwitnące muzycznie III – partnerstwo OROT

W ramach podsumowania projektu „Opolskie kwitnące muzycznie III” współorganizowaliśmy I Opolski Dzień Rzeki w lipcu 2015 połączony z Flisem Odrzańskim. Przy okazji bardzo popularnych pokazów kulinarnych mieliśmy okazję również promować nasze wydawnictwa w ramach projektu (serię „Opolskie Smaki” i „Przyjazny Przewodnik Kulinarny Opolski Bifyj”).

Termin realizacji: marzec 2014 - maj 2015

 

 • W ramach RPO WO na lata 2007 – 2013, Projekt: „Opolskie kwitnące muzycznie” – partnerstwo OROT

Projekt polegał na realizacji szeroko rozumianych działań promocyjnych województwa opolskiego poprzez aspekty muzyczne, kulturalne i rekreacyjne. Po stronie Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej była rozbudowa, utrzymanie i aktualizacja największego portalu regionalnego www.visitopolskie.pl

Termin realizacji: lipiec 2013 – grudzień 2013

 

 • W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt: „Przewodnik Turystyczny Terenowy po województwie opolskim II

Projekt polegał na przeprowadzeniu profesjonalnego szkolenia dla 60 osób na przewodnika turystycznego terenowego po województwie opolskim. Całość szkolenia składała się z III Modułów obejmujących zajęcia praktyczne, teoretyczne oraz z zajęcia z języka obcego (do wyboru j. angielski lub j. niemiecki). Zajęcia językowe prowadzone były innowacyjną metodą ACCUEIL. Dzięki realizacji tego projektu pojawiła się grupa profesjonalnych przewodników będących w stanie oprowadzać grupy obcojęzyczne.

Termin realizacji: marzec 2012 – maj 2013

 

 • W ramach zadania publicznego Ministerstwa Sportu i Turystyki, Projekt: „VisitOpolskie - katalog produktów turystycznych Śląska Opolskiego”

Termin realizacji: 2012

 

 • W ramach Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna 2007 – 2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Projekt dwustronny: „Badania ruchu turystycznego na pograniczu polsko-czeskim szansą na profesjonalizację wspólnej oferty Regionów”. Beneficjenci projektu: OROT i KLACR o.s.

Termin realizacji: 2012 – 2013

 

 • W ramach Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna 2007 – 2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Projekt: „Woda i ruch turystyczny”. Projekt powstawał w ramach współpracy Euroregionu Glacensis, w których to województwo opolskie reprezentowane przez OROT pełniło rolę głównego partnera zagranicznego, natomiast wnioskodawcą był Revitalizace KUKS o.p.s. (Czechy).

Termin realizacji: 2011 – 2013

 

 • W ramach Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna 2007 – 2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Projekt: „Współpraca transgraniczna klastrów turystycznych” realizowany przez klaster turystyczny kraju morawsko-śląskiego KLACR o.s. przy współpracy OROT. Stworzona została transgraniczna sieć partnerów turystycznych, by wzmacniać kontakty i współpracę mieszkańców przez wspólne działania, spotkania czy warsztaty o tradycjach kulturowych i różnicach narodowych. Projekt miały również na celu rozwój kontaktów transgranicznych oraz przełamywanie barier językowych na pograniczu czesko-polskim

Termin realizacji: 2011 – 2012

 

 • W ramach Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna 2007 – 2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Projekt: „Zabytki militarne”. Projekt powstawał w ramach współpracy Euroregionu Glacensis, w których to województwo opolskie reprezentowane przez OROT pełniło rolę głównego partnera zagranicznego, natomiast wnioskodawcą był Revitalizace KUKS o.p.s. (Czechy).

Termin realizacji: 2010 – 2011

 

 • W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Projekt:  „Przewodnik terenowy po województwie opolskim” Projekt polegał na przeprowadzeniu profesjonalnego szkolenia dla 60 osób na przewodnika terenowego po województwie opolskim. Całość szkolenia składała się z III Modułów obejmujących zajęcia praktyczne, teoretyczne oraz z zajęcia z języka obcego (do wyboru j. angielski lub j. niemiecki). Zajęcia językowe prowadzone były innowacyjną metodą ACCUEIL i zakończone zostały egzaminem. Dzięki realizacji tego projektu pojawiła się grupa profesjonalnych przewodników będących w stanie oprowadzać grupy obcojęzyczne.

Termin realizacji: marzec 2010 – marzec 2011

 

 • W ramach Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna 2007 – 2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska dzięki współpracy polsko – czeskiej, OROT wraz z Revitalizace KUKS o.p.s. - reprezentującym region Hradca Kralowe w Republice Czeskiej, stworzyły przewodnik turystyczny „Szlacheckie rezydencje”.

Termin realizacji: 2010

 

 • W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt: „Inwestycja w siebie - miarą Twojego sukcesu!”

Projekt skierowany do 90 osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie (z terenu woj. opolskiego) w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych. Jako partner w projekcie współorganizowaliśmy szereg szkoleń m.in. z zakresu: agroturystyki, ekoturystyki, obsługi ruchu turystycznego, języka angielskiego, florystyki, bukieciarstwa, kosmetologii. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat poświadczający zdobycie nowych umiejętności.

Termin realizacji: styczeń 2010 – listopad 2010

 

 • W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, Poddziałanie RPOP.01.04.02 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny, Projekt: „Promocja zasobów turystycznych Opolszczyzny poprzez utworzenie i wyposażenie Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej”

Projekt polegał na utworzeniu, przebudowie i wyposażeniu regionalnego punktu informacji turystycznej oraz na stworzeniu regionalnego portalu turystycznego wraz z systemem rezerwacyjnym w czterech językach. Dzięki jego realizacji zatrudniono profesjonalny personel, władający kilkoma językami obcymi do obsługi Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej. W ten sposób Opolszczyzna wzbogaciła się o regionalny punkt IT, pełniący niejako rolę koordynatora w działaniach na rzecz promocji atrakcji województwa opolskiego.

Termin realizacji: luty 2009 – luty 2010

 

 • W 2009 OROT zrealizował kampanię informacyjno-promocyjną w powiatach województwa opolskiego „Opolszczyzna miejsce niejedno z wielu”, skierowaną do branży turystycznej, dotyczącą możliwości pozyskiwania środków z funduszy UE na projekty turystyczne w perspektywie finansowej 2007-2013. Spotkania miały także na celu próbę zawiązania lokalnych platform działania (firmy, samorządy, stowarzyszenia), które wspólnie i w porozumieniu będą ubiegać się o środki finansowe na rozwój Turystyki na terenie powiatów i gmin województwa opolskiego

 

 • W latach 2008 – 2009 OROT przeprowadziła ze środków własnych szkolenia, skierowane do pracowników punktów Informacji Turystycznej i branży turystycznej: „Działalność w zakresie agroturystyki”, „Obsługa i funkcjonowanie informacji turystycznej”, „Źródła finansowania projektów turystycznych”, „Produkt Turystyczny – planowanie, promocja i komercjalizacja”, „Turysta dobrze poinformowany”

 

 • W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4 - Inwestycje w produkty Turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, OROT brała udział w Projekcie: „Południowo-Zachodni Szlak Cystersów”.

Projekt realizowany jest na terenie 4 województw. Cel: zwiększenie liczny turystów kulturowych, pielgrzymkowych, uczestników turystyki edukacyjnej oraz pozyskanie nowej grupy – turystów tranzytowych.

Termin realizacji: 2008 – 2012

 

 • W ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska-Czechy, Działanie 8.2.1. Rozwój Turystyki, Projekt: „System informacji turystycznej dla regionu opolskiego i ołomunieckiego”

Projekt dotyczył stworzenia wspólnego polsko czeskiego systemu informacji turystycznej dla Regionu Opolskiego i pogranicza czeskiego w celu poprawy dostępu do infrastruktury kulturalnej i turystycznej oraz zwiększenia liczby turystów krajowych i zagranicznych na obszarze pogranicza poprzez promocje zabytków historii i dziedzictwa kulturowego, aktywnego wypoczynku oraz troski o zdrowie dla zwiększenia konkurencyjności oferty turystycznej.

Termin realizacji: lipiec 2007 – styczeń 2008

 

 • Na zlecenie PARP, Projekt: „Turystyka wspólna sprawa” – partnerstwo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

W projekcie przeszkolono 1100 osób (zarządzanie, hotelarstwo, gastronomia) oraz powołano 13 grup partnerskich (firmy, samorządy, stowarzyszenia), które pracowały nad stworzeniem i rozwijaniem własnych, unikatowych produktów turystycznych.

Termin realizacji: 2006 – 2008

 

 • W ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska-Czechy, Działanie 8.2.1. Rozwój Turystyki, Projekt „Promocja atrakcji turystycznych województwa opolskiego i ołomunieckiego”

Projekt dotyczył działań związanych z wypromowaniem atrakcji turystycznych regionu opolskiego i ołomunieckiego.

Termin realizacji: czerwiec 2005 – wrzesień 2006

 • W ramach zadania priorytetowego Ministerstwa Gospodarki na rok 2005 opracowanie dokumentu: „Strategia rozwoju Turystyki w województwie opolskim na lata 2007 – 2013”.

Jedyny dokument odnoszący się w całości do problematyki turystyki i perspektyw jej rozwoju na terenie województwa opolskiego. Na jego podstawie powstawały wszelkie kolejne plany rozwoju turystycznego regionu. Stworzył też możliwość metodologiczną oceny zrealizowanych celów w zakresie Turystyki.

Termin realizacji: 2005 – 2006

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe